Armela Hasantari

Emër Mbiemër
Armela Hasantari
Data e emërimit fillestar
2014-11-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 23.06.2016 - Aktualisht - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
• 01.11.2014 - 23.06.2016 - Stazh profesional pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2015 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
20.07.2010 - Diplomuar në nivelin e dytë të studimeve, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
------------------------------------------------------------------------------
- Certifikata Trajnimi nga Shkolla e Magjistraturës.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 593, datë 25.11.2022, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit znj. Armela Hasantari.
- Mosankim i Vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 593, datë 25.11.2022, për subjektin e rivlerësimit znj. Armela Hasantari.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
• 2013 - 2016 - Doc. Vlerësimi Etiko - Profesional

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,