Ols Dado

Emër Mbiemër
Ols Dado
Data e emërimit fillestar
2008-11-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Transferuar përkohësisht Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
06.03.2023 - aktualisht - Transferuar përkohësisht Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
21.01.2020 - 06.03.2023 - Ndihmës Magjistrat në Drejtorinë e Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë në Prokurorinë e Përgjithshme.
2010 - 21.01.2020 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
21.11.2008 - 2010 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 10.09.2012- Master Shkencor, Universiteti i Tiranës.
• 11.07.1995- Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
-Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

- Trajnime, Certifikata të ndryshme.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 583, datë 03.11.2022, z.Ols Dado.
- Mosankim i Vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 583, datë 03.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Ols Dado.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- 01.01.2016- 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë"
- 01.01.2015- 31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë mirë"
- 01.01.2014- 31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë mirë"
- 01.01.2013- 31.12.2013 - Vlerësuar "Shumë mirë"
- 01.01.2012- 31.12.2012 - Vlerësuar "Shumë mirë"
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore në fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,