Esmeralda Keshi (Cami)

Emër Mbiemër
Esmeralda Keshi (Cami)
Data e emërimit fillestar
2008-11-06
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - Anëtare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 04.10.2019 - 19.12.2023 - Anëtare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
• 2018 - 04.10.2019 - Drejtuese e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër.
• 2016 - 2018 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër.
• 2013 - 2016 - Drejtuese e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër.
• 2012 - 2013 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.
• 2011 - 2012 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër.
• 2010 - 2011 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër. E komanduar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.
• 12.10.2009 - 2010 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër.
• 06.11.2008 - 12.10.2009 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
• Anëtare e Komisionit të Disiplinës pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
• Anëtare zëvendësuese në Komisionin e Zhvillimit të Karrierës pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 2009 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK nr. 163, datë 19.06.2019 për subjektin e rivlerësimit znj. Esmeralda Keshi (Cami), prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Dibër.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 163, datë 19.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Esmeralda Keshi (Cami).

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,