Nafije Hasko

Emër Mbiemër
Nafije Hasko
Data e emërimit fillestar
2003-10-02
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Apelit (e deleguar).
Anëtare e Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor miratuar me vendimin Nr. 143, datë 18.03.2024 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.03.2024 - aktualisht - Anëtare e Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor miratuar me vendimin Nr. 143, datë 18.03.2024 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
•12.10.2023 - aktualisht - Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Apelit (e deleguar).
•2013 - 12.10.2023 - Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
•02.10.2003 - 2013 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit gjyqësor Fier.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
•2002 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
•08.07.1999 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK me vendim të formës së prerë, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 654, datë 28.4.2023, për subjektin e rivlerësimit znj. Nafije Hasko.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 654, datë 28.4.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Nafije Hasko.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
•2007 - 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"
•2005 - 2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,