Gentian Hamiti

Emër Mbiemër
Gentian Hamiti
Data e emërimit fillestar
2007-10-15
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Apelit (i deleguar).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
•12.10.2023 - aktualisht - Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Apelit ( i deleguar).
•04.11.2013 - 12.10.2023 - Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
•25.03.2009 - 04.11.2013 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
•15.10.2007 - 25.03.2009 - Stazh Profesional/ Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 2008 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit z. Gentian Hamiti (njoftuar datë 19.03.2024).

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
•2010 - 2012 - Vlerësuar "Shumë mirë"
•2007 - 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,