Gjergji Tako

Emër Mbiemër
Gjergji Tako
Data e emërimit fillestar
2004-10-11
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
15.09.2023 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
2007 - 17.06.2022 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
11.10.2004 - 2007 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2004 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Njoftim i KPK-së mbi seancën e shpalljes së vendimit për subjektin e rivlerësimit z. Gjergji Tako.
- Vendimi i Ndërmjetëm, datë 17.06.2022 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ku parashikohet:
1. Pezullimi nga detyra i z. Gjergji Tako për një periudhë njëvjeçare dhe detyrimin për të ndjekur programin e trajnimit, sipas kurrikulave të miratuara nga Shkolla e Magjistraturës.
2. Në përfundim të këtij trajnimi, pas administrimit të rezultateve të arritura nga subjekti, Komisioni do të përfundojë procesin e rivlerësimit bazuar mbi të tria kriteret e vlerësimit.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,