Irena Nino

Emër Mbiemër
Irena Nino
Data e emërimit fillestar
2021-07-07
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Komisioner Publik pranë Institucionit të Komisionerve Publik IKP.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- Znj. Nino ka punuar 20 vjet në sistemin e Prokurorisë, Prokuroria e Rrethit Shkodër, Prokuroria e Përgjithshme, Prokuroria e Tiranës. Ajo ka qenë anëtare e Komisionit të Pavarur të Monitorimit të Reformës në Drejtësi, i zgjedhur nga Kuvendi i Shqipërisë.
- Me vendimin nr. 62 të vitit 2021, të Kuvendit të Shqipërisë, është zgjedhur në detyrën e Komisionerit Publik.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1985 - Diplomuar "Drejtësi" në Universitetin e Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Vendim nr. 62/2021 i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë “Për përzgjedhjen e kandidatëve, për anëtarë zëvendësues, për pozicionet Komisioner të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisioner Publik”.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,