Florian Ballhysa

Emër Mbiemër
Florian Ballhysa
Data e emërimit fillestar
2017-06-17
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Komisoner Publik pranë Institucionit të Komisionerve Publik IKP.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- Eksperienca profesionale e z. Florian Ballhysa përfshin angazhimet e tij si avokat, këshilltar ligjor dhe konsulent i pavarur. Ai ka punuar për shumë vite në Ministrinë e Drejtësisë, Gjykatën e Lartë, Kuvendin e Shqipërisë, si dhe në projekte të financuara nga organizata ndërkombëtare.
- Prej vitit 1999, z. Florian Ballhysa ka qenë pjesë aktive e shoqërisë civile, në cilësinë e anëtarit të asamblesë, anëtarit të bordit dhe së fundmi kryetar i Asamblesë të Komitetit Shqiptar të Helsinkit.
- Me vendimin nr. 82/2017, të Kuvendit të Shqipërisë, z. Florian Ballhysa u zgjodh Komisioner Publik.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2008 - “Master në Studime Evropiane” në Universitetin e Tiranës.
2001 - Diplomuar në degën "Drejtësi" në Universitetin e Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Vendim i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë nr. 82/2017 Për miratimin e listës në bllok të kandidatëve të zgjedhur në Institucionet e Rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,