Elida Kaçkini

Emër Mbiemër
Elida Kaçkini
Data e emërimit fillestar
2006-10-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
19.12.2019 - aktualisht -Prokurore në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
2010 - 19.12.2019 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
11.12.2007 - 2010 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje.
04.10.2006 - 11.12.2007 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2009-2010 - Master për "Administrim Publik" pranë Fakultetit Ekonomik, Tiranë.
2007 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës, Profili Prokuror.
2004 - Diplomuar në Degën Drejtësi, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
1996-2000 - Mbarimi i Shkollës së Mesme të Gjuhëve të Huaja "Asim Vokshi" Tiranë.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK me vendim të formës së prerë, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.181, datë 18.07.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Valbona Sanxhaktari-Kryesuese, Etleda Çiftja - Relatore, Xhensila Pine-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Elida Kaçkini, me detyrë prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.181 datë 18.07.2019 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Elida Kaçkini, me detyrë prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masë disiplinore.
CV
Shkarko CV Elida Kaçkini
Dokumenta te tjera
 1. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës i znj. Elida Kaçkini, në kuadër të ligjit nr. 138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
 2. Vendim nr.181, datë 18.07.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Valbona Sanxhaktari-Kryesuese, Etleda Çiftja - Relatore, Xhensila Pine-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Elida Kaçkini, me detyrë prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
 3. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.181 datë 18.07.2019 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Elida Kaçkini, me detyrë prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
 4. Vendim nr.102 i KLP-së, datë 12.06.2019 "Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Elida Kaçkini".
 5. Vendim nr.238 i KLP-së, datë 25.11.2019 "Për emërimin e znj. Elida Kaçkini si Prokurore në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)".
 6. Vendim nr.57 i KLP-së, datë 05.04.2019 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) të cilët plotësojnë kushtet ligjore pas vlerësimit paraprak.
 7. Lista e aplikimeve për SPAK, publikuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë.
 8. Betimi në Presidencë i 8 prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme.
 9. Deklarata për median e Gent Ibrahimit datë 27.12.2019 mbi reagimet publike që kanë shoqëruar krijimin e Prokurorisë së Posaçme (SPAK) dhe zgjedhjen e kreut të saj.
 10. Vendim nr.137 i KLP-së, datë 16.07.2019 "Për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar".
 11. Vendim i KLP-së nr. 201, datë 18.06.2021 "Për një ndryshim në vendimin nr. 137, datë 16.07.2019 "Për miratimin e listës për rënditjen e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar".
 12. Skeda e pasurisë e znj. Elida Kaçkini, publikuar nga Reporter. al.
 13. Njoftim për median i KLP-së mbi zhvillimin e mbledhjes plenare datë 14 dhjetor 2023.
 14. Vendim i KLP-së nr. 397, datë 14.12.2023 "Për miratimin e veprimtarisë jashtë funskionit për prokuroren Elida Kaçkini".
 15. Prezantimi i kandidates për SPAK Elida Kaçkini
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,