Altin Dumani

Emër Mbiemër
Altin Dumani
Data e emërimit fillestar
2004-01-06
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Drejtues i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
19.12.2022 - aktualisht (deri më 18.12.2025) - Drejtues i Prokurorisës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
19.12.2019 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
10 Shtator 2007 - 19.12.2019 - Zv/ Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Drejtuesi i Njësisë së Përbashkët Hetimore, për hetimin e krimit ekonomik dhe korrupsionit.
01 Qershor 2007- 10 Shtator 2007 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqesor Tiranë.
05 Tetor 2004 - 01 Qershor 2007 - Zv/ Drejtues i Prokurorisë Për Krime të Rënda - Tiranë.
06 Janar 2004 - 05 Tetor 2004 - Prokuror në Prokurorinë Për Krime të Rënda, Tiranë.
Janar 2002 - 06 Janar 2004 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Tiranë.
01 Shkurt 2001 Janar 2002 - Prokuror i komanduar në Drejtorinë e Luftës Kundër Krimit të Organizuar pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
01 Shkurt 2000 - 01 Shkurt 2001 - Prokuror i Rrethit Tropojë.
01 Mars 1999 - 01 Shkurt 2000 - Of. Pol. Gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Sarandë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

-----------------------------------------------------------------------------
Nëntor-Dhjetor 1999 - Kurs trajnimi dy javor në lnstitutin Superior të Shkencave Kriminale — Sirakuzë, Itali, mbi krimin e organizuar.
Mars 2001 - Kurs kualifikimi në Romë mbi Trafikimin e Qënieve Njerëzore.
Korrik 2001 - Kurs trajnimi 10 ditor, në Departamentin e Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara, USA.
Mars 2003 - Kurs trajnimi vazhdues në Shkollën e Magjistraturës mbi veprën penale të "Shkelje e Barazisë së Pjesëmarësve në tendera apo ... ".
16-27 Qershor 2003 - Kurs trajnimi të ofruar nga "Pameca dhe Departamenti i Drejtësisë së Sh.B.A, dhe i përzgjedhur si anëtar i grupit të punës të Krimit të Organizuar.
15 - 19 Mars 2004 - Seminar trajnues i organizuar nga ICITAP me temë "Metodat dhe teknikat e hetimit në luftën kundra drogës".

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.192 datë 31.07.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Firdes Shuli-Kryesuese, Roland Ilia - Relator, Etleda Çiftja-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Altin Dumani, me detyrë prokuror, aktualisht drejtues i Prokurorisë së Apelit të Krimeve të Rënda Tiranë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 192, datë 31.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Altin Dumani.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Altin Dumani
Dokumenta te tjera
 1. Formular Vetëdeklarimi i Z. Altin Dumani datë 12.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
 2. Vendim nr.192 datë 31.07.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Firdes Shuli-Kryesuese, Roland Ilia - Relator, Etleda Çiftja-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Altin Dumani, me detyrë prokuror, aktualisht drejtues i Prokurorisë së Apelit të Krimeve të Rënda Tiranë.
 3. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.192 datë 31.07.2019 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Altin Dumani, me detyrë prokuror, aktualisht drejtues i Prokurorisë së Apelit të Krimeve të Rënda Tiranë.
 4. Vendim nr.40 i KLP-së datë 06.03.2019 për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Altin Dumani.
 5. Vendim nr.245 i KLP-së datë 25.11.2019 për emërimin e z.Altin Dumani si Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
 6. Vendim nr.57 i KLP-së datë 05.04.2019 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) të cilët plotësojnë kushtet ligjore pas vlerësimit paraprak.
 7. Lista e aplikimeve për SPAK, publikuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë.
 8. Betimi në Presidencë i 8 prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme.
 9. Deklarata për median e Gent Ibrahimit datë 27.12.2019 mbi reagimet publike që kanë shoqëruar krijimin e Prokurorisë së Posaçme (SPAK) dhe zgjedhjen e kreut të saj.
 10. Vendim nr.248 i KLP-së datë 25.11.2019 për ushtrimin e detyrës të Z.Altin Dumani si Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Për Krimet e Rënda Tiranë, përkohësisht nga data 25.11.2019-19.12.2019.
 11. Vendim nr.154 i KLP-së datë 22.07.2019 për caktimin e Z. Altin Dumani në funksionin e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda, përkohësisht nga data 23.08.2019- 23.11.2019.
 12. Vendim nr.137 i KLP-së datë 16.07.2019 për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
 13. Vendim nr.94 i KLP-së datë 21.05.2019 për caktimin e Z. Altin Dumani në funksionin e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda, përkohësisht nga data 22.05.2019- 22.08.2019.
 14. Vendim nr.24 i KLP-së datë 22.02.2019 për caktimin e Z.Altin Dumani, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë,në funksionin e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda.
 15. Vendim i KLP-së nr. 318, datë 16.12.2022 " Për emërimin e drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar".
 16. Vendim i KLP-së nr. 310, datë 21.11.2022 "Për miratimin e listës së kandidatëve për drejtues në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të cilët plotësojnë kushtet e kandidimit".
 17. Vendim i KLP-së nr. 201, datë 18.06.2021 "Për një ndryshim në vendimin nr. 137, datë 16.07.2019 "Për miratimin e listës së kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar".
 18. Skeda e Pasurisë e z. Altin Dumani, publikuar nga Reporter.al.
 19. Prezantimi i kandidatit për SPAK Altin Dumani
 20. Lista e prokurorëve që plotësojnë kushtet për të qënë anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. - Derguar Presidentit nga KLP , datë 15.11.2019.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,