Sandër Simoni

Emër Mbiemër
Sandër Simoni
Data e emërimit fillestar
1996-08-23
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Gjykatës së Lartë, emëruar me Dekretin nr.12032, datë 19.03.2021 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë.
Kryetar/Anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) për vitin 2023.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
19.03.2021 - aktualisht - Anëtar i Gjykatës së Lartë.
• 01.01.2023 - aktualisht ( deri më 31.12.2023) - Kryetar/ Anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) 2023.
18.12.2019 - 19.03.2021 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsion dhe Krim të Organizuar.
20.05.2004-28.05.2008 dhe 14.11.2011-18.12.2019 - Kryetar i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
23.12.2003-18.12.2019 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
27.09.2000-23.12.2003 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.
04.09.1999-27.09.2000- Stazh Profesional pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.
23.08.1996-30.10.1997 - Ndihmës Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.

• Është pedagog i jashtëm në Shkollën e Magjistraturës në lëndën “Procedurë Penale”; ekspert, trajnues, udhëheqës stazhi e punimesh të studentëve të Shkollës së Magjistraturës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2023 - Doktoraturë, Universiteti i Tiranës.
2000 - Shkolla e Magjistraturës.
04.07.1996 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
- Disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore “Doktor” me temë: "Procesi i të provuarit dhe barra e provës në procedimet pasurore dhe gjykimet pasurore të sekuestrimit dhe konfiskimit të produkteve të krimit. Çështje të praktikës gjyqësore dhe standardeve nërkombtare". - Është autor i disa manualeve kryesisht për veprat penale të trafikimit të qënieve njerëzore e mbrojtjen e viktimave të trafikimit të hartuara në bashkëpunim me disa organizata ndërkombëtare, autor i shumë shkrimeve, botimeve në revistat kombëtare e ndërkombëtare, studimeve, pjesmarrës e referues në shumë Konfererenca Ndërkombëtare brenda e jashtë vendit.
- Ka marrë pjesë në shumë aktivitete kombëtare e ndërkombëtare në fushën e së drejtës e në të njëtën kohë ka qenë anëtar në shumë komisione, borde, grupe pune në lidhje me ndryshimet legjislative dhe projektet në fushën e drejtësisë.

Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë me vendim të formës së prerë pas procesit të Vetingut.

-------------------------------------------
- Z. Simoni zotëron Gradën Shkencore "Doktor i Shkencave Juridike" marrë pranë Universitetit të Tiranës.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendimi i KPK-së Nr. 227, datë 17.01.2020, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit z. Sandër Simoni, kryetar/gjyqtar në Gjykatën e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
- Mosankim i vendimit Nr. 227, datë 17.01.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit Z. Sandër Simoni, kryetar/ gjyqtar në Gjykatën e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
• Vlerësim etik dhe profesional për periudhën 2013 - 2016, vlerësuar nga KLGJ, sipas vendimit nr. 36, datë 28.01.2021:
- Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”;
- Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”;
- Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”;
- Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”;
- Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Sandër Simoni
Dokumenta te tjera
 1. Vendimi i KPK-së nr. 227, datë 17.01.2020, për subjektin e rivlerësimit Z. Sandër Simoni, kryetar/ gjyqtar në Gjykatën e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 2. Dekret nr. 12032, datë 19.3.2021 “Për Emërimin e Gjyqtarit të Gjykatës së Lartë”.
 3. Mosankim i vendimit nr. 227, datë 17.01.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit Z. Sandër Simoni, kryetar/gjyqtar në Gjykatën e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 4. Prezantim z. Sandër Simoni në faqen zyrtare të Gjykatës së Lartë.
 5. Skeda e Pasurise të z. Sandër Simoni, publikuar nga Reporter.al.
 6. Vendim i KLGj-së nr. 297, datë 10,09,2020 "Për caktimin në pozicion në mënyrë të përhershme në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të Gjyqtarit {..}..
 7. Vendim i KLGj-së nr. 491, datë 20.10.2020 "Për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.241, nr.242 dhe nr.243, datë 09.07.2020".
 8. Vendim i KLGj-së nr. 36, datë 28.01.2021 "Për vlerësimin etik dhe profesional me qëllim gradimi, të gjyqtarit {…}, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”.
 9. Rezultat i Shortit të hedhur për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) 2023.
 10. Disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore “Doktor” me temë: "Procesi i të provuarit dhe barra e provës në procedimet pasurore dhe gjykimet pasurore të sekuestrimit dhe konfiskimit të produkteve të krimit. Çështje të praktikës gjyqësore dhe standardeve nërkombtare".
 11. Njoftim për shtyp i Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 18 Dhjetor 2019.
 12. Njoftim i KPK-së për subjektin e rivlerësimit z. Sandër Simoni.
 13. Vendim i KLGJ- së nr. 286, datë 18.12.2019 “Për fillimin e funksionimit të Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”.
 14. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës, prill – qershor 2020.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,