Sandër Simoni

Emër Mbiemër
Sandër Simoni
Data e emërimit fillestar
1996-08-23
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Gjykatës së Lartë, emëruar me Dekretin 12032 datë 19.03.2021 të Presidentit të Republikës
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
19.03.2021 e aktualisht - Anëtar i Gjykatës së Lartë
18.12.2019 - 19.03.2021 - Gjyqtar , Gjykata e Posaçme Shkalla e Parë për Korrupsion dhe Krim të Organizuar.
20.05.2004-28.05.2008, 14.11.2011-18.12.2019 - Kryetar, Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
23.12.2003-18.12.2019- Gjyqtar, Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
27.09.2000-23.12.2003 - Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
04.09.1999-27.09.2000- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër (Stazh Profesional).
30.10.1997-04.09.1999- Shkolla e Magjistraturës.
23.08.1996-30.10.1997- Ndihmës Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
• Është pedagog i jashtëm në Shkollën e Magjistraturës lënda “Procedurë Penale”, ekspert, trajnues, udhëheqës stazhi e punimesh të studentëve të kësaj Shkolle.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
04.07.1996-Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2000-Shkolla e Magjistraturës.

Punime Shkencore
- Është autor i disa manualeve kryesisht për veprat penale të trafikimit të qënieve njerëzore e mbrojtjen e viktimave të trafikimit të hartuara në bashkëpunim me disa organizata ndërkombëtare, autor i shumë shkrimeve, botimeve në revistat kombëtare e ndërkombëtare, studimeve, pjesmarrës e referues në shumë Konfererenca Ndërkombëtare brenda e jashtë vendit.
- Ka marrë pjesë në shumë aktivitete kombëtare e ndërkombëtare në fushën e së drejtës e në të njëtën kohë ka qenë anëtar në shumë komisione, borde, grupe pune në lidhje me ndryshimet legjislative dhe projektet në fushën e drejtësisë.

Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendimi i KPK-se Nr: 227 date 17.01.2020 per Subjektin e rivlerësimit: Z. Sandër Simoni, gjyqtar/kryetar në Gjykatën e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë Mirë.
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,