Ylli Pjetërnikaj

Emër Mbiemër
Ylli Pjetërnikaj
Data e emërimit fillestar
2013-11-13
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Këshilltar ligjor pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë (i komanduar).
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
07.12.2023 - aktualisht - Këshilltar ligjor pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë (i komanduar deri më datë 06.12.2026).
15.05.2023 - 07.12.2023 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
06.06.2018 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.
2016 - 06.06.2018 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
08.12.2014 - 2016 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë.
13.11.2013 - 08.12.2014 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2019 - Doktoratura, Universiteti i Tiranës.
2014 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës, profili Prokuror.

Punime Shkencore
- Disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore "Doktor", me temë: "Analizë kritike, teoriko-krahasimore të sistemit të sanksioneve penale në Shqipëri", mbrojtur pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
- Bashkautor në librin: “Jurisprudenca e Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese mbi kodin e procedurës Civile”, Shtëpia Botuese “Fan Noli” 2011.
- Bashkautor i Shkrimit “ Subjektet në kontraten Leasing” Revista juridike “ Jeta juridike” të Shkollës së Magjistraturës. Nr.3 Shtator 2011.
- Autor i Shkrimit “Provat Atipike ne Procesin Civil”, Revista Juridike “Jeta juridike” të Shkollës së Magjistraturës nr. 1 Mars 2012.
- Bashkautor i shkrimit “A cenohet parimi i procesit të rregullt ligjor sipas Nenit 6 të konventës nga caktimi i mbrojtësit nominalisht nga gjykata”, Revista Juridike “Jeta juridike” të Shkollës së Magjistraturës Nr.2 Qershor 2013.
- Autor i shkrimit “Bashkëpunimi gjyqësor ndërkombëtar në marrjen e provave jashtë shtetit”, “Magjistrati IV” Shkolla e Magjistraturës Tiranë 2014.
- Bashkautor i shkrimit “Disa aspekte teoriko-praktike të figurës së veprës penale të “pastrimit të produkteve të veprës penale”, Revista Juridike “Jeta juridike” të Shkollës së Magjistraturës Nr.1 Viti 2016.
- Bashkautor i shkrimit “Sigurimi atipik i proves”, Revista “Balkan Journal of interdisciplinary Research“IIPCCL Publishing, Tirana-Albania Vol. 1 No. 3, viti 2016.
- Autor i shkrimit “Diskrecioni legjislativ ne zgjedhjen e mbeshtetjes ne sanksionin penal, ose ne dekriminalizimin, parimi i arsyeshmërisë”, Universiteti i Tiranës, Fakulteti Drejtësisë, 07 Dhjetor 2017.
- Bashkautor i shkrimit“Konsumi vetjak i narkotikëve dhe kushtet për aplikimin e përgjegjesisë penale”, autor i parë. Botuar në revistën “Balkan Journal of Interdisciplinary Research” Vol. 4, No. 2 September 2018,Graz, Austria 2018.
- Autor i shkrimit “Alternative sanctions of imprisonment sentences and their contemporary tendencies”, autor i vetëm.Ka botuar në revistën “Balkan Journal of Interdisciplinary Research” Vol. 4, No. 2 July 2018, Graz, Austria 2018.
- Autori i shkrimit “Enforcement of alternatives to imprisonment in Albania, botuar në revistën “Journal of criminology and criminal” Vol. 56, No. december 2018, Belgrade, 2018, Sеrbian association for criminal law theory and practice, Institute of Criminological and Sociological Research.

Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

--------------------------------------------------------------------------------
Konferenca dhe Publikime:
- Konferenca Shkencore Kombëtare me temë: “Sistemi Ligjor ne Rrugen e Konsolidimit”, organizuar nga Universiteti Albanian University, viti 2012.
- Konferenca Shkencore Kombëtare me temë: “Evolimi i ligjit penal nga momenti i shpalljes se Pavaresise deri ne ditet e sotme”, organizuar nga Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranës, me shkrimin “Korrupsioni dhe sistemi i drejtësisë”, viti 2012.
- Konferenca Shkencore Kombëtare “Evolimi i ligjit penal nga momenti i shpalljes se Pavaresise deri ne ditet e sotme”, organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, me shkrimin “Qëllimi i denimit penal dhe reflektimi i tij në evolucionin e sistemit të dënimeve, viti 2012.
- Pjesëmarrje në Konferencën shkencore me temë “The state, Society and Law: Human Right’s Challenges in Albania”, 15-16 mars 2013.
- Pjesëmarrës në Konferencën shkencore ndërkombetare mbi: “Interdisciplinary Studies-Global Challenge” , organizuar nga International Institute for Private – Commercial and Competition Law (IIPCCL), me shkrimin “Konferenca e Hages”,19 dhjetor 2015.
- Pjesëmarrës në Konferencën shkencore ndërkombetare mbi: “Interdisciplinary Studies-Global Challenge” , organizuar nga International Institute for Private – Commercial and Competition Law (IIPCCL), me shkrimin “Disa Aspekte të Konventës Apostile”,19 dhjetor 2015.
- Konferenca Shkëncore Kombëtare me temë “Trafikimi i të miturve në vendin tonë dhe masat e marra kundër tij”. Me kumtesën “Aspekte procedurale të trajtimit të të miturit, viktime të trafikimit”,datë 28.01.2016.
- Pjesëmarrës në Konferencën Shkencore ndërkombetare “Sfidat e sigurisë kibernitike në Shqipëri”, organizuar nga ACGG me mbështetjen e Fondacionit gjerman “Friedrich Ebert”, Tiranë, 04.10.2017.
- Pjesëmarrje në Konferencën shkencore ndërkombetare “Qasje kushtetuese të pakonsoliduara – e drejta e votës: e drejta e pronës”, zhvilluar me datë 25 prill2017, me shkrimin “Risitë procedurale penale që solli Konventa “Për krimin në fushën e kibernitikës”. Problematikat e shfaqura gjatë aplikimit në praktikë, autor i vetëm.
- Pjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare “First International Conference on: “Social and Natural Sciences – Global Challenge 2017”, Vienna – 8 April 2017, me shkrimin “Principle of lawfullness and criminal sanctioning legal provision certain academic procedure”.
- Pjesëmarrës në Konferencën e III-të Shkencore Ndërkombëtare "Krimi kompjuterik, kërcënimi kibernetik dhe siguria kombëtare", "Computer crime, cyber crime and nacional security” zhvilluar në datë 21 nentor 2018 me temë: “Hyrja ndërkutare në sistemet kompjuterike dhe parimi i sovranitetit shtetëror”.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr. 650, datë 27.4.2023, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit z. Ylli Pjetërnikaj.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit Nr. 650, datë 27.4.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Ylli Pjetërnikaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Z. Pjetërnikaj nuk ka masa disiplinore në fuqi.

CV
Shkarko CV Ylli Pjetërnikaj
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së nr. 650, datë 27.4.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Ylli Pjetërnikaj.
 2. Korigjim i vendimit të KPK-së nr. 650, datë 27.4.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Ylli Pjetërnikaj.
 3. Mendim Pakice i KPK, për subjektin e rivlerësimit z. Ylli Pjetërnikaj.
 4. Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 650, datë 27.4.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Ylli Pjetërnikaj.
 5. Skeda e pasurisë e z. Ylli Pjetërnikaj, publikuar nga Reporter.al.
 6. Vendim i KLP-së nr. 93, datë 09.05.2023 "Për caktimin e z. Ylli Pjetërnikaj në detyrën e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele".
 7. Vendim i KLP-së nr. 90, datë 13.05.2019 "Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit të prokurorit z. Ylli Pjetërnikaj".
 8. Vendim i KLP-së nr. 315, datë 31.11.2022 "Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit të prokurorit z. Ylli Pjetërnikaj".
 9. Vendim i KLP-së nr. 297, datë 23.09.2021 "Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Ylli Pjetërnikaj".
 10. Vendim i KLP-së nr. 136, datë 12.06.2020 "Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit të prokurorit z. Ylli Pjetërnikaj".
 11. Vendim i KLP-së nr. 25, datë 27.01.2020 "Për caktim në pozicion të përkohshëm".
 12. Vendim i KLP-së nr. 174, datë 16.06.2023 "Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokurorin Ylli Pjetërnikaj".
 13. Disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore "Doktor", me temë: "Analizë kritike, teoriko-krahasimore të sistemit të sanksioneve penale në Shqipëri".
 14. Vendim i KLP-së nr. 365, datë 13.11.2023 "Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokurorin Ylli Pjetërnikaj".
 15. Vendim i KLP-së nr. 375, datë 30.11.2023 "Për komandimin e prokurorit në pozicionin e këshilltarit ligjor pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë".
 16. Njoftim për median i KLP-së mbi zhvillimin e mbledhjes plenare datë 14 dhjetor 2023.
 17. Vendim i KLP-së nr. 395, datë 14.12.2023 "Për zëvendësimin e prokurorit Artur Cara me prokurorin Ylli Pjetërnikaj si Këshilltar Ligjor Përgjegjës për Vlerësimin".
 18. CV e aksesuar në faqen e TBU University për z. Ylli Pjetërnikaj.
 19. Njoftim i KPA datë 14.09.2023 - Për regjistrimin nr. 37/2023, datë 02.08.2023, që i përket ankimit të IKP kundër vendimit nr. 650/2023, të KPK-së që lidhet me subjektin e rivlerësimit Ylli Pjetërnikaj.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,