Irena Gjoka

Emër Mbiemër
Irena Gjoka
Data e emërimit fillestar
1993-12-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.12.2019 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsion dhe Krim të Organizuar.
24.03.2021 - 24.03.2024 - Zv. Kryetare e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
30.07.2014-18.12.2019 - Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
21.12.1993 - 30.07.2014 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
21.06.1992 Cikli 4-vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK dhe KPA, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr. 241, datë 26.02.2020, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit znj. Irena Gjoka, gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, sot Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
- Njoftim i IKP-së datë 12.6.2020 për ankimin e vendimit Nr. 241, datë 26.2.2020, të KPK-së për subjektin e rivlerësimit znj. Irena Gjoka.
- Vendim i KPA-së Nr. 20/2022 (JR) ku është vendosur: Lënia në fuqi e vendimit Nr. 241/2020, të KPK-së për konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimit znj. Irena Gjoka.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Irena Gjoka
Dokumenta te tjera
 1. Njoftim vendimi Postuar në : 14/06/2022 - KPA.
 2. Vendim Nr. 20/2022 (JR) datë 14.06.2022; përfshirë mendimet paralele; subjekti i rivlerësimit Irena Gjoka.
 3. Skeda e pasurisë e znj. Irena Gjoka, publikuar nga Reporter.al.
 4. Vendim i KLGJ-së nr. 348, datë 27.07.2022 “Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përhershme, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtares znj. {…}”.
 5. Vendim i KLGJ-së nr. 299, datë 18.12.2019 “Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përkohshme, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtares znj. {...}”.
 6. Njoftim për mediat i GJKKO datë 25.03.2024.
 7. Njoftim për shtyp 18 Dhjetor 2019 i Këshillit të Lartë Gjyqësor.
 8. Vendim i KPK Nr: 241 datë 26.02.2020 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Irena Gjoka, gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, sot Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 9. Njoftim i KPK-së për Subjektin e Rivlerësimit, Z. Irena Gjoka.
 10. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
 11. Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 241, datë 26.2.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Irena Gjoka (Tiranë, më 12.6.2020).
 12. Bibliografia e Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr. 17,datë 14.1.2020 - Bibliografia e informacioneve të deklasifikuara në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK).
 13. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës prill – qershor 2020.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu,