Irena Gjoka

Emër Mbiemër
Irena Gjoka
Data e emërimit fillestar
1993-12-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme te Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (Konfirmuar ne detyre me Vendim Nr. 20/2022 (JR) datë 14.06.2022; përfshirë mendimet paralele; subjekti i rivlerësimit Irena Gjoka).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.12.2019 e në vazhdim- Gjyqtare, Gjykata e Posaçme Shkalla e Parë për Korrupsion dhe Krim të Organizuar.
30.07.2014-18.12.2019-Gjyqtare, Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
21.12.1993-30.07.2014- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
21.06.1992 Cikli 4-vjeçar, Universiteti i Tiranës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK dhe KPA e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK Nr: 241 datë 26.02.2020 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Irena Gjoka, gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, sot Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 241, datë 26.2.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Irena Gjoka ( Tiranë, më 12.6.2020 )
Vendim Nr. 20/2022 (JR) datë 14.06.2022; përfshirë mendimet paralele; subjekti i rivlerësimit Irena Gjoka.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë mirë
2007-2009 Shumë mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu,