Vladimir Mara

Emër Mbiemër
Vladimir Mara
Data e emërimit fillestar
2004-01-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
19.05.2020 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
19.12.2019 - 19.05.2020 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
2016 - 19.12.2019 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
29.07.2008 - 2016 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës.
1.01.2004 - 29.07.2008 - Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Krimeve të Rënda Tiranë.
102.2000 - 31.12.2003- Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
•1995-1999 - Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut/

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.158, datë 14.06.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Pamela Qirko -Kryesuese, Alma Faskaj - Relatore, Firdes Shuli-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Vladimir Mara, me detyrë prokuror pranë Prokurorisë së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 158, datë 14.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Vladimir Mara.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- Prokurori Vladimir Mara, për vitet 2014, 2015, 2016 rezulton se për aftësitë profesionale në cilësinë e prokurorit, ai është vlerësuar “Shumë mirë” nga Prokurori i Përgjithshëm.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Vladimir Mara
Dokumenta te tjera
 1. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës i z. Vladimir Mara në kuadër të ligjit nr. 138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
 2. Vendim nr.158 datë 14.06.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Pamela Qirko -Kryesuese, Alma Faskaj - Relatore, Firdes Shuli-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Vladimir Mara, me detyrë prokuror pranë Prokurorisë së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
 3. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.158 datë 14.06.2019 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Vladimir Mara, me detyrë prokuror pranë Prokurorisë së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
 4. Vendim nr.75 i KLP-së datë 15.04.2019 për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Vladimir Mara.
 5. Relacion i Prokurorisë së Përgjithshme datë 24.09.2019 mbi verifikimin e plotësimit të kushteve të kandidatëve për të qenë anëtarë të KLP-së.
 6. Vendim nr.127 i KLP-së datë 19.05.2020 për emërimin e Z. Vladimir Mara si Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
 7. Vendim nr.125 i KLP-së datë 19.05.2020 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
 8. Vendim nr.84 i KLP-së datë 18.03.2020 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë Posaçme, të cilët plotësojnë kushtet ligjore për ngritjen në detyrë pas vlerësimi paraprak.
 9. Vendim nr.264 i KLP-së datë 12.12.2019 për transferimin e Z. Vladimir Mara në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për shkak se Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Për Krimet e Rënda pushon së ekzistuari më datë 19.12.2019.
 10. Skeda e Pasurisë e z. Vladimir Mara, publikuar nga Reporter.al.
 11. Prezantimi i kandidatit për SPAK Vladimir Mara
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,