Daniela Shirka

Emër Mbiemër
Daniela Shirka
Data e emërimit fillestar
2004-09-16
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. (Referuar Vendimit të KLGJ-së nr. 309, datë 16.07.2021 “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {…}”).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
23.07.2021 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
23.01.2020 - 23.07.2021 - Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme e Shkallës së Parë Tiranë.
14.07.2015 - 23.01.2020 - Kryetare e Gjykatës së Krimeve të Rënda të Shkallës së Parë.
16.09.2004 - 14.07.2015 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan.
21.10.2003 - 16.09.2004 - Stazh Profesional/ Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2004 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
09.07.2001 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 208, datë 08.11.2019, për subjektin e rivlerësimit znj. Daniela Shirka, gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 208, datë 8.11.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Daniela Shirka.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë Mirë"
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë Mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Daniela Shirka
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KLGJ-së nr. 309, datë 16.07.2021 “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {…}”.
 2. Njoftim për shtyp i Këshillit të Lartë Gjyqësor.
 3. Vendim i KLGJ-së nr. 95, datë 17.03.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {...}, me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”.
 4. Vendim i KLGJ-së nr. 96, datë 17.03.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {...}, për vitin 2019”.
 5. Vendim i KLGJ-së nr. 372, datë 28.09.2020 “Për kualifikimin e kandidates znj. {…} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për tre pozicionet e lira, të shpallura me vendimet nr. 88, nr. 89 dhe nr. 90, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 6. Vendim i KLGJ-së nr.209, datë 18.06.2020 “Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {…} të katër kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr. 88, nr. 89 dhe nr. 90, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”.
 7. Skeda e Pasurisë e znj. Daniela Shirka, publikuar nga Reporter. al.
 8. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizimin", znj. Daniela Shirka, gjyqtare.
 9. Dekret i Presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 9175, datë 14.7.2015 “Për emërim gjyqtari’.
 10. Vendim i KPK-së nr. 208, datë 08.11.2019, për subjektin e rivlerësimit znj. Daniela Shirka, gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë.
 11. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 208, datë 8.11.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Daniela Shirka.
 12. Njoftim për shtyp 18 Dhjetor 2019 (Këshilli i Lartë Gjyqësor.)
 13. Bibliografia e Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr. 17,datë 14.1.2020 - Bibliografia e informacioneve të deklasifikuara në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK).
 14. Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor mbi Kandidaturat e Paraqitura në Procedurat e Ngritjes në Detyrë në Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar datë 18.05.2020.
 15. Vendim i KLGJ-së nr. 152, datë 06.05.2020 "Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionin e Lirë të Shpallur me Vendimin Nr.88, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
 16. Vendim i KLGJ-së nr. 157, datë 15.05.2020 "Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionin e lirë të Shpallur me Vendimin Nr.89, Datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
 17. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës prill – qershor 2020.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,