Iliriana Olldashi

Emër Mbiemër
Iliriana Olldashi
Data e emërimit fillestar
2001-10-02
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
13.10.2021 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
05.03.2020 - 13.10.2021 - Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
28.02.2006-05.03.2020 - Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
02.10.2001-28.02.2006 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier.
13.09.2000-02.10.2001 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier (Stazh Profesional).

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2001 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
18.07.1998 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 215, datë 04.12.2019, për subjektin e rivlerësimit znj. Iliriana Olldashi, gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 215, datë 4.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Iliriana Olldashi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë Mirë"
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë Mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Iliriana Olldashi
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KLGJ-së nr. 471, datë 13.10.2021 “Për ngritjen në detyrën e Gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. Ilirjana Olldashi”.
 2. Njoftim për shtyp i Këshillit të Lartë Gjyqësor.
 3. Vendim i KLGJ-së nr. 324, datë 17.09.2020 “Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj.{…} të tre kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 241, datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”.
 4. Skeda e pasurisë e znj. Iliriana Olldashi, publikuar nga Reporter.al.
 5. Vendim i KLGJ-së nr. 289, datë 08.09.2020 “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 91, datë 26.02.2020, për kandidaten znj. {…}”.
 6. Vendim i KPK-së nr. 215, datë 04.12.2019, për subjektin e rivlerësimit znj. Iliriana Olldashi, gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
 7. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 215, datë 4.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Iliriana Olldashi.
 8. Njoftim për shtyp i Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 18 Dhjetor 2019.
 9. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizimin", Iliriana Olldashi, gjyqtare.
 10. Bibliografia e Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr. 17,datë 14.1.2020 - Bibliografia e informacioneve të deklasifikuara në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK).
 11. Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor mbi Kandidaturat e Paraqitura në Procedurat e Ngritjes në Detyrë në Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar datë 18.05.2020.
 12. Vendim i KLGJ-së Nr. 152, datë 06.05.2020 "Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionin e Lirë të Shpallur me Vendimin Nr.88, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
 13. Vendim i KLGJ-së Nr. 157, datë 15.05.2020 "Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionin e lirë të Shpallur me Vendimin Nr.89, Datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
 14. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës prill – qershor 2020.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,