Yrfet Shkreli

Emër Mbiemër
Yrfet Shkreli
Data e emërimit fillestar
2014-10-31
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.05.2023 - Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan.
23.06.2016 - 01.05.2023 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet.
31.10.2014 - 23.06.2016 - Stazh Profesional/ Gjyqtare pranë gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
05.07.2018 - Doktoraturë, Universiteti i Tiranës.
2015 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
13.07.2009 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
- Disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore "Doktor" me temë: "Politika e jashtme dhe e sigurisë e Bashkimit Evropian. Marrëdhëniet NATO - BE", mbrojtur pranë Institutit të Studimeve Evropiane.
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 672, datë 14.6.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Yrfet Shkreli.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Yrfet Shkreli
Dokumenta te tjera
  1. Njoftim i KLGJ-së datë 14.06.2023.
  2. Vendim i KLGJ-së nr.351, datë 06.07.2023 “Për kualifikimin e kandidates {…} dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr.23, datë 18.01.2023, të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
  3. Skeda e pasurisë e znj. Yrfet Shkreli, publikuar nga Reporter.al.
  4. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurë në kuadër të ligjit "Për dekriminalizmin", znj. Yrfet Shkreli, gjyqtare.
  5. Vendim i KLGJ-së nr. 219, datë 28.04.2023 "Për transferimin e gjyqtares {…}, në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan”.
  6. Vendim i KLGJ-së nr. 124, datë 15.03.2023 “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 501, datë 21.11.2022, për kandidaten znj. {…}”.
  7. Vendim i KLGJ-së nr. 73, datë 20.05.2019 “Për përjashtimin e gjyqtarëve Arben Mullaj dhe Yrfet Shkreli nga lista e gjyqtarëve që caktohen për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”.
  8. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 672, datë 14.6.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Yrfet Shkreli.
  9. Disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore "Doktor" me temë: "Politika e jashtme dhe e sigurisë e Bashkimit Evropian. Marrëdhëniet NATO - BE", mbrojtur pranë Institutit të Studimeve Evropiane.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,