Ahmet Metaliaj

Emër Mbiemër
Ahmet Metaliaj
Data e emërimit fillestar
1996-02-08
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Procesi i rivlerësimit është ndërprerë për shkak të dorëheqjes së subjektit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
21.11.2016 - 31.07.2021 - Gjyqtar në Gjykatë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
08.02.1996 - 25.05.1999 - Gjyqtar në Gjykatë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
10.09.2012 - Pas universitar, Universiteti i Tiranës.
07.07.1995 - Cikli 4 vjecar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 430, datë 30.08.2021, për subjektin e rivlerësimit z. Ahmet Metaliaj. KPK ka vendosur të deklarojë ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit. Në datën 14.6.2021, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, është informuar nga subjekti i rivlerësimit se ka paraqitur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, kërkesën e tij për dorëheqje. Komisioni ka administruar shkresën nr. *** prot., datë 8.7.2021, të KLGj-së, me të cilën përcillej vendimi nr. 282, datë 6.7.2021, “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, z. Ahmet Metaliaj”, për shkak të dorëheqjes së tij.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 430, datë 30.8.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ahmet Metaliaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,