Granit Shahu

Emër Mbiemër
Granit Shahu
Data e emërimit fillestar
2003-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Procesi i rivlerësimit është ndërprerë për shkak të dorëheqjes së subjektit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2016 - 31.07.2021 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
2015 - 2016 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.
01.10.2003 - 2015 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2003 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 429, datë 2.8.2021, për subjektin e rivlerësimit z. Granit Shahu. KPK ka vendosur të deklarojë ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit. Komisioni, me anë të shkresës nr. *** prot., datë 22.6.2021 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë është njohur me vendimin nr. ***, datë 18.6.2021, për deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për z. Granit Shahu, për shkak dorëheqjeje. Ndaj këtij vendimi nuk është bërë ankim.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 429, datë 2.8.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Granit Shahu.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,