Anila Galanxhi (Pappa)

Emër Mbiemër
Anila Galanxhi (Pappa)
Data e emërimit fillestar
2001-03-16
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Procesi i rivlerësimit është ndërprerë për shkak të dorëheqjes së subjektit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2005 - 31.07.2021 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
16.03.2001 - 2005 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 421, datë 13.7.2021, për subjektin e rivlerësimit Znj. Anila Galanxhi (Pappa). KPK ka vendosut të deklarojë ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit. Këshillit i Lartë i Prokurorisë, me vendimin nr. ***, datë 18.6.2021, ka vendosur deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit të znj. Anila Galanxhi (Pappa), për shkak të dorëheqjes.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 421, datë 13.7.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Anila Galanxhi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,