Miliana Muça

Emër Mbiemër
Miliana Muça
Data e emërimit fillestar
2002-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
06.04.2021 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
18.12.2019 - 06.04.2021 - Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
14.07.2015-18.12.2019 - Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
21.10.2002-14.07.2015 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.
01.10.2001-21.10.2002 - Stazh Profesional në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
10.07.1999 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2002 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 234, datë 04.02.2020, për subjektin e rivlerësimit znj. Miliana Muça, gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 234, datë 4.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Miliana Muça.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë Mirë"
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë Mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Miliana Muça
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KLGJ-së nr. 140, datë 02.04.2021 “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}”.
 2. Vendim i KLGJ-së nr. 383, datë 02.10.2020 “Për kualifikimin e kandidates znj. {…} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e organizuar, për tre pozicionet e lira, të shpallura me vendimet nr. 88, nr. 89 dhe nr. 90, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 3. Vendim i KLGJ-së nr.207, datë 18.06.2020 “Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {…} të katër kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr. 88, nr. 89 dhe nr. 90, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”.
 4. Skeda e pasurisë e znj. Miliana Muça, publikuar nga Reporter.al.
 5. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizmin", znj. Miliana Muça, gjyqtare.
 6. Vendim i KPK-së nr. 234, datë 04.02.2020, për subjektin e rivlerësimit znj. Miliana Muça, gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 7. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 234, datë 4.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Miliana Muça.
 8. Njoftim për shtyp i Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 18 Dhjetor 2019.
 9. Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor mbi Kandidaturat e Paraqitura në Procedurat e Ngritjes në Detyrë në Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar datë 18.05.2020.
 10. Bibliografia e Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr. 17,datë 14.1.2020 - Bibliografia e informacioneve të deklasifikuara në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK).
 11. Vendim i KLGJ-së nr. 152, datë 06.05.2020 "Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionin e Lirë të Shpallur me Vendimin Nr.88, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
 12. Vendim i KLGJ-së Nr. 157, datë 15.05.2020 "Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionin e lirë të Shpallur me Vendimin Nr.89, Datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
 13. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës prill – qershor 2020.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,