Dhurata Balla

Emër Mbiemër
Dhurata Balla
Data e emërimit fillestar
2000-05-13
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Procesi i rivlerësimit është ndërprerë për shkak të dorëheqjes së subjektit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
20.12.2013 - 31.05.2021 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
13.05.2000 - 20.12.2013 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë.
08.02.1996 - 13.05.2000 - Ndihmësgjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
01.07.1994 - 08.02.1996 - Ndihmësgjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
10.01.1996 - Cikli 4 vjecar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 400, datë 17.06.2021, për subjektin e rivlerësimit znj. Dhurata Balla. KPK ka vendosur të deklarojë ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit. Me vendimin nr. 185, datë 7.5.2021, Këshilli Lartë Gjyqësor ka vendosur: (i) deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për znj. Dhurata Balla, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, për shkak të dorëheqjes nga ky status. Ndaj këtij vendimi nuk është ushtruar ankim.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 400, datë 17.6.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Dhurata Balla.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,