Vitjuna Mata

Emër Mbiemër
Vitjuna Mata
Data e emërimit fillestar
2015-09-14
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
14.09.2015 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2016 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 78, datë 20.6.2023, për subjektin e rivlerësimit znj. Vitjuna Mata.
- Mendim Paralel i KPK, për subjektin e rivlerësimit znj. Vitjuna Mata.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 678, datë 20.6.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Vitjuna Mata.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,