Gramoz Levanaj

Emër Mbiemër
Gramoz Levanaj
Data e emërimit fillestar
1995-07-06
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë. Procesi i rivlerësimit është ndërprerë për shkak të dorëheqjes së subjektit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2010 - 31.03.2021 - Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
1995 - 2010 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin.
06.07.1995 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
09.05.2008 - Pas universitar, Universiteti i Prishtines.
31.01.1995 - Cikli 4 vjecar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 365, datë 14.4.2021, për subjektin e rivlerësimit z. Gramoz Levanaj. KPK ka vendosur të deklarojë ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit. Me vendimin nr. ***, datë 16.2.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur: deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për z. Gramoz Levanaj, gjyqtar i Gjykatës së Apelit Tiranë, për shkak të dorëheqjes së tij nga ky status dhe efektet e këtij urdhërimi fillojnë në datën 31.3.2021.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 365, datë 14.4.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gramoz Levanaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,