Klodian Kurushi

Emër Mbiemër
Klodian Kurushi
Data e emërimit fillestar
2001-10-02
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
- Gjyqtar ne Gjykatën e Lartë të Republikës së Shqipërisë. (emeruar me Dekretin Nr.12033 të Presidentit të Republikës, datë 19 mars 2021).
- Anetar i Keshillit te Larte Gjyqesor.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2021 - aktualisht - Anetar i Keshillit te Larte Gjyqesor
19.03.2021 e ne vazhdim - Gjyqtar ne Gjykatën e Lartë të Republikës së Shqipërisë.
18.12.2019 - 19.03.2021 - Gjyqtar dhe të Zv.Kryetart në Gjykatën e Shkallës së Parë “Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar” Tiranë.
21.11.2005-18.12.2019-Gjyqtar, Gjykata e Krimeve të Rënda.
02/10/2001-21.11.2005- Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë.
13.09.2000-02.10.2001- Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (stazh profesional)

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2010–2012 ka kryer studimet pas universitare në nivelin “Master Shkencor” pranë Institutit të Studimeve Evropiane, Universiteti Tiranë, dega Legjislacion.
Ai ka marrë gradën shkencore “Doktor” në shkencat juridike në profilin e së Drejtës së Procedurës Penale.
1998–2001 Shkolla e Magjistraturës
18.07.1998 Cikli 4-vjeçar, Universiteti i Tiranës

Punime Shkencore
Është autor i disa shkrimeve në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe pjesëmarrës dhe referues në disa Konferenca Shkencore në fushën e të drejtës penale dhe të procedurës penale.
Është bashkëautor në hartimin e Komentarit Elektronik për Kodin e Procedurës Penale financuar nga Bashkimi Evropian dhe dorëzuar Shkollës së Magjistraturës.
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 218 datë 10.12.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Klodian Kurushi, gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 218, datë 10.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Klodian Kurushi

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
• 2005-2006 Shumë mirë
• 2007-2009 Shumë mirë

Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Klodian Kurushi
Dokumenta te tjera
  1. Dekretin Nr.12033 të Presidentit të Republikës, datë 19 mars 2021 “Për Emërimin e Gjyqtarit të Gjykatës së Lartë”.
  2. Prezantim Z.Klodian Kurushi ne faqen zyrtare te Gjykates se Larte.
  3. Skeda e Pasurise-Publikuar tek Reporter.al date 01.01.2020, Autor BIRN.al
  4. Njoftim i KLGJ date 08.10.2021 per zhvillimin e Mbledhjes se Përgjithshme te Gjyqtarëve për zgjedhjen e tre anëtarëve të rinj të Këshillit të Lartë Gjyqësor, nga radhët e gjyqësorit, dhe anëtarit të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës.
  5. Vendim i KPK-së Nr: 218 datë 10.12.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Klodian Kurushi, gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
  6. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 218, datë 10.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Klodian Kurushi
  7. Formular Vetëdeklarimi i z.Klodian Kurushi datë 21.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
  8. Njoftim për shtyp 18 Dhjetor 2019 (Këshilli i Lartë Gjyqësor.)
  9. Vendim i KLGJ-së Nr. 151, datë 06.05.2020 - Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për Kandidatët nga Radhët e Gjyqtarëve, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimin Nr.82, datë 26.02.2020 dhe Vendimin Nr.85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor
  10. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës prill – qershor 2020
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,