Klodian Kurushi

Emër Mbiemër
Klodian Kurushi
Data e emërimit fillestar
2001-10-02
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë, emëruar me dekretin nr. 12033, datë 19 mars 2021 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë. Aktualisht anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2021 - aktualisht - Anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor.
19.03.2021 - aktualisht - Anëtar i Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë.
18.12.2019 - 19.03.2021 - Gjyqtar/ Zv.Kryetar i Gjykatës së Shkallës së Parë Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Tiranë.
21.11.2005-18.12.2019- Gjyqtar pranë Gjykatës së Krimeve të Rënda.
02/10/2001-21.11.2005 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë.
13.09.2000-02.10.2001 - Stazh Profesional pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
27.02.2018 - Grada Shkencore "Doktor", në profilin e Drejtë Penale, mbrojtur pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
2010–2012 - Studime Pas Universitare në nivelin “Master Shkencor”, dega Legjislacion, Instituti i Studimeve Evropiane, Universiteti i Tiranës.
1998–2001 - Shkolla e Magjistraturës.
18.07.1998 - Cikli 4-vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
- Është autor i disa shkrimeve në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe pjesëmarrës dhe referues në disa Konferenca Shkencore në fushën e të drejtës penale dhe të procedurës penale.
- Është bashkëautor në hartimin e Komentarit Elektronik për Kodin e Procedurës Penale financuar nga Bashkimi Evropian dhe dorëzuar Shkollës së Magjistraturës.
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 218, datë 10.12.2019 - Subjekti i rivlerësimit z. Klodian Kurushi, gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
- Mosankim i vendimit nr. 218, datë 10.12.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Klodian Kurushi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
• 2005-2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"
• 2007-2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Klodian Kurushi
Dokumenta te tjera
 1. Dekreti nr.12033 të Presidentit të Republikës, datë 19 mars 2021 “Për Emërimin e Gjyqtarit të Gjykatës së Lartë”.
 2. Prezantim i Z.Klodian Kurushi në faqen zyrtare të Gjykatës së Lartë.
 3. Skeda e Pasurisë të z. Klodian Kurushi, publikuar nga Reporter.al.
 4. Njoftim i KLGJ-së datë 08.10.2021 "Per zhvillimin e Mbledhjes së Përgjithshme të Gjyqtarëve për zgjedhjen e tre anëtarëve të rinj të Këshillit të Lartë Gjyqësor, nga radhët e gjyqësorit, dhe anëtarit të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës".
 5. Disertacion për mbrojtjen e Gradës Shkencore "Doktor", me temë "Akuzat e reja në procesin penal", mbrojtur pranë Departamentit të së Drejtës Penale, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, z. Klodian Kurushi.
 6. Vendim i KLGj-së nr. 351, datë 24.09.2020 "Për verifikimin e plotësimit nga kandidati {..} për procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.241, nr. 242 dhe nr. 244, datë 09.07.2020.
 7. Vendim i KLGj-së nr. 381, datë 02.10.2020 "Për kualifikimin e kandidatit z. {…} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për tre pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me Vendimet nr. 241, nr. 242 dhe nr. 244, datë 09.07.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
 8. Vendim i Komisionit të Votimit nr. 1, datë 8.10.2021 "Për shpalljen e kandidatëve fitues për anëtarë gjyqtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 9. Vendim i KPK-së nr. 218 datë 10.12.2019 - Subjekti i rivlerësimit z. Klodian Kurushi, gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
 10. Mosankim i vendimit nr. 218, datë 10.12.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Klodian Kurushi.
 11. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës, në kuadër të ligjit "Për dekriminalizimin", Klodian Kurushi, gjyqtar.
 12. Njoftim për shtyp i Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 18 Dhjetor 2019.
 13. Vendim i KLGJ-së nr. 151, datë 06.05.2020 "Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për Kandidatët nga radhët e gjyqtarëve, për pozicionet e lira të shpallura me vendimin nr.82, datë 26.02.2020 dhe vendimin nr.85, datë 26.02.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
 14. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës, prill – qershor 2020.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,