Izet Salaj

Emër Mbiemër
Izet Salaj
Data e emërimit fillestar
1981-08-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër. Procesi i rivlerësimit është ndërprerë për shkak të dorëheqjes së subjektit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
15.01.2016 - 28.02.2021 - Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër.
31.07.2003 - 15.01.2016 - Inspektor në Këshillin e Lartë të Drejtësisë KLD.
16.12.2001 - 31.08.2003 - Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër.
11.07.1998 - 15.12.2001 - Kryetar i GJykatës së Rrethit Gjyqësor Tepelenë.
12.04.1995 - 15.12.2001 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tepelenë.
01.08.1991 - 15.08.1992 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tepelenë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
25.05.1980 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 349, datë 22.2.2021, për subjektin e rivlerësimit z. Izet Salaj. KPK ka vendosur të deklarojë ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar, pasi subjekti ka paraqitur dorëheqjen. KLGj-ja bazuar në kërkesën për dorëheqje të bërë nga subjekti i rivlerësimit, me vendimin nr. ***, datë 21.1.2021, ka vendosur deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për z. Izet Salaj, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër. Për këtë vendim krahas Komisionit, është njoftuar edhe subjekti i rivlerësimit, z. Izet Salaj.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 349, datë 22.2.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Izet Salaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,