Fatbardh Çoniku

Emër Mbiemër
Fatbardh Çoniku
Data e emërimit fillestar
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan. Procesi i rivlerësimit është ndërprerë për shkak të dorëheqjes së subjektit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 347, datë 17.2.2021, për subjektin e rivlerësimit z. Fatbardh Çoniku. KPK ka vendosur të deklarojë ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit. Me vendimin nr. ***, datë 12.10.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka deklaruar mbarimin e statusit të magjistratit, për shkak të dorëheqjes së subjektit të rivlerësimi nga ky status. Për këtë vendim është njoftuar subjekti i rivlerësimit dhe Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK).
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 347, datë 17.2.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Fatbardh Çoniku.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,