Albana Boksi

Emër Mbiemër
Albana Boksi
Data e emërimit fillestar
2000-10-02
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në në Gjykatën e Lartë (emeruar me dekret nr. 12031, datë 19/03/2021 të Presidentit të Republikës).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
19.03.2021 e aktualisht - Gjyqtare në në Gjykatën e Lartë .
18.12.2019 - 19.03.2021 - Gjykata e Posaçme e Apelit.
11.10.2019-11.10.2024- Këshilltare për Etikën,Këshilli i Lartë Gjyqësor, pa u shkëputur nga ushtrimi i detyrës së gjyqtarit.
2014-18.12.2019 - Gjyqtare, Gjykata e Apelit për Krime të Rënda.
06.05.2011-28.05.2014- Pedagoge e brendshme në Shkollën e Magjistraturës.
28.02.2006-28.05.2014- Gjyqtare, Gjykata e Apelit për Krime të Rënda.
02.10.2001-28.02.2006- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan.
15.09.2000-02.10.2001- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Stazh Profesional).
• ka një eksperiencë të pasur në fushën e mësimdhënies në disa universitete publike dhe private. Ka marrë pjesë në shumë aktivitete kombëtare e ndërkombëtare në fushën e së drejtës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1993 - 1997-Cikli 4 vjeçar: Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër.
10.09.2012- Master shkencor në të drejtën penale”, Universiteti i Tiranës.
1998 - 2001 Shkolla e Magjistraturës

Punime Shkencore
Është bashkëautore në disa botime e studime si; “Manual i Etikës Gjyqësore”, “E drejta për akses në gjykatë në çështjet civile”, etj., si edhe pjesë e grupit të ekspertëve në hartimin e Komentarit Elektronik të Kodit të Procedurës Penale.

Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 135 datë 05.04.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Albana Boksi, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda Tiranë.
- Njoftim i IKP -së për mosankimin e vendimit nr. 135, datë 5.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Albana Boksi

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë Mirë.
2007-2009 Shumë Mirë

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,