Nertina Kosova

Emër Mbiemër
Nertina Kosova
Data e emërimit fillestar
2004-02-20
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.12.2019 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
23.12.2019 - 23.12.2022 - Zv. Kryetare e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
30.07.2014 – 18.12.2019 - Gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Krimeve Të Rënda .
20.02.2004 -30.07.2014 - Gjyqtare në Gjykatën e Krimeve Të Rënda.
30.05.1998 -20.02.2004 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2004 - Universiteti Aleksandër Xhuvani, Elbasan, Administrim Biznesi.
2012 - Master i Nivelit të Dytë në Shkenca Penale
27.06.1985 - Cikli 4 vjeçar, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 43, datë 18.07.2018, për subjektin e rivlerësimit znj. Nertina Kosova, gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda.
- Ankim i IKP-së kundër vendimit nr. 43, datë 18.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Nertina Kosova.
Vendim i KPA-së Nr. 18/2019 (JR) datë 26.07.2019, përfshirë mendimin e pakicës dhe mendimin paralel, për subjektin e rivlerësimit Nertina Kosova.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Nertina Kosova
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KLGJ-së nr. 79, datë 05.03.2021 “Për përfundimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për kandidaten znj. {…}”.
 2. Vendim i KLGJ-së nr. 68, datë 01.03.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {…}, për vitin 2019”.
 3. Vendim i KLGJ-së nr. 67, datë 01.03.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {…}, me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”.
 4. Vendim i KLGJ-së nr.462, datë 19.10.2020 “Për kualifikimin e kandidates znj. {…} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për tre pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me vendimet nr. 241, nr. 242 dhe nr. 243, datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 5. Skeda e Pasurisë e znj. Nertina Kosova, publikuar nga Reporter.al.
 6. Njoftim për shtyp i KLGJ-së datë 17.02.2020.
 7. Vendim i KPK-së nr. 43, datë 18.07.2018, për subjektin e rivlerësimit znj. Nertina Kosova, gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda.
 8. Ankim kundër vendimit nr. 43, datë 18.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Nertina Kosova.
 9. Vendim i KPA-së Nr. 18/2019 (JR) datë 26.07.2019, përfshirë mendimin e pakicës dhe mendimin paralel, për subjektin e rivlerësimit Nertina Kosova.
 10. Njoftim për shtyp 18 Dhjetor 2019 (Këshilli i Lartë Gjyqësor.)
 11. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike", znj. Nertina Kosova, gjyqtare.
 12. Lista me emra të gjyqtareve të Gjykatës së Lartë , të Gjykatave të apelit dhe gjyqtareve të gjykatave administrative, të cilët plotësojnë kushtet e parashikuara në ligj për t'u përfshire në shortin për anëtare të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. - Dërguar Presidentit nga KLGJ , datë 15.11.2019.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,