Elidjana Kasa

Emër Mbiemër
Elidjana Kasa
Data e emërimit fillestar
1992-11-16
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër. (Sipas vendimit nr. 82, datë 24.04.2023 të KLP-së, në zbatim të hartës së re gjyqësore).
Caktuar përkohësisht prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.

Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.05.2023 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër.
16.11 1999 - 01.05.2023 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1988 - 1992 - Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vetingut.

22-23 prill 2003- Sesion trajnimi nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë me temë: "Teknikat e hetimit të veprave penale rne të pandehur të mitur, i mituri dhe dëshmitari, viktimë, i pandehur dhe person në hetim"
06-07 tetor 2003 - Sesion trajnimi nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë me temë: "Hetimet paraprake. Poricia Gjyqësore dhe marrëdhëniet me prokurorinë. Rritja e bashëkëpunimit prokurori - polici gjyqësore. Roli i gjykatës në hetimet paraprake"
15.08-30.09.1999- Kurs për mësimin e përdorimit të kompjuterit Ms-Dos, Windows, word dhe excel.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.144 datë 30.04.2019 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Znj. Elidjana Kasa, prokurore/drejtuese e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,