Ina Barjamaj

Emër Mbiemër
Ina Barjamaj
Data e emërimit fillestar
2022-07-22
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Lushnje.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.07.2023 - aktualisht - Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Lushnje.
22.07.2022 - 01.07.2023 - Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2022 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
26.01.2017 - Doktoraturë, Universiteti i Tiranës.
10.09.2012 - Master në Shkenca Juridike Civile.
26.07.2007 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë.

Punime Shkencore
- Disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore "Doktor" me temë: "Ekzekutimi i detyrueshëm i vendimeve gjyqësore dhe problematika e praktikës gjyqësore", mbrojtur pranë Institutit të Studimeve Evropiane".
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,