Ardit Kuka

Emër Mbiemër
Ardit Kuka
Data e emërimit fillestar
2019-07-19
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.05.2024 - aktualisht - Caktuar Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan nëpërrmjet procedurës së lëvizjes paralele.
16.10.2023 - 01.05.2024 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan (transferuar përkohësisht).
19.07.2019 - 16.10.2023 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2018 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
03.04.2014 - Master Shkencor, Universiteti i Tiranës.
20.07.2011 - Cikli 3 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Vendim i KLGJ-së nr. 130, datë 19.07.2019 "Për emërimin gjyqtar të z. Ardit Kuka".
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Ardit Kuka
Dokumenta te tjera
  1. Njoftim për shtyp i KLGJ-së datë 15 korrik 2019 "Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidatëve për magjistrat".
  2. Vendim i KLGJ-së nr. 130, datë 19.07.2019 "Për emërimin gjyqtar të z. Ardit Kuka".
  3. Vendim i KLGJ-së nr. 153, datë 30.07.2019 "Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. Ardit Kuka".
  4. Vendim i KLGJ-së nr.463, datë 25.07.2023 “Për kualifikimin e kandidatit Ardit Kuka dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 249, datë 24.05.2023, në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan”.
  5. Vendim i KLGJ-së nr.352, datë 06.07.2023 “Për kualifikimin e kandidatit {…} dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 22, datë 18.01.2023, dhe përfundimin e procedurës për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 23, datë 18.01.2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
  6. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës i z. Ardit Kuka, për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
  7. Vendim i KLGJ-së nr. 529, datë 11.10.2023 “Për transferimin e përkohshëm të gjyqtarit z. {…} në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan”.
  8. Njoftim i KLGJ-së për zhvillimin e mbledhjes datë 25.04.2024.
  9. Vendim i KLGJ-së nr. 217, datë 25.04.2024 “Për përfundimin para afatit të transferimit të përkohshëm me pëlqim për gjyqtarin z. {…}”.
  10. Vendim i KLGJ-së nr. 216, datë 25.04.2024 “Për transferimin e gjyqtarit z. {…} në procedurën e lëvizjes paralele në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan”.
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,