Dhimitër Lara

Emër Mbiemër
Dhimitër Lara
Data e emërimit fillestar
1994-07-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.12.2019 - aktualisht - Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsion dhe Krim të Organizuar.
05.04.2004-18.12.2019 - Gjyqtar në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda.
27.09.2000-05.04.2004 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier.
04.09.1999-27.09.2000 - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës (Stazh Profesional).
01.07.1994-30.10.1997 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2000 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
28.03.1994 - Cikli i Përshpejtuar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK nr.151, datë 29.05.2019, për subjektin e rivlerësimit z. Dhimitër Lara, gjyqtar në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 158, datë 29.5.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dhimitër Lara.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë Mirë"
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë Mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Dhimitër Lara
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i KLGJ-së nr. 203, datë 20.05.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit {…}, për vitin 2019”.
  2. Vendim i KLGJ-së nr. 234, datë 02.07.2020 “Për verifikimin e plotësimit nga kandidati {…} të tre kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy pozicione të lira në fushën e të drejtës administrative, të shpallura me vendimet nr. 82, nr. 83, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë gjyqësor dhe për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”.
  3. Skeda e Pasurisë e z. Dhimiter Lara, publikuar nga Reporter. al.
  4. Vendim i KPK Nr: 151 datë 29.05.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Dhimitër Lara, gjyqtar në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda Tiranë.
  5. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 158, datë 29.5.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dhimitër Lara
  6. Formular Vetëdeklarimi i z.Dhimitër Lara datë 28.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
  7. Njoftim për shtyp 18 Dhjetor 2019 (Këshilli i Lartë Gjyqësor.)
  8. Vendim i KLGJ-së Nr. 151, datë 06.05.2020 - Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për Kandidatët nga Radhët e Gjyqtarëve, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimin Nr.82, datë 26.02.2020 dhe Vendimin Nr.85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,