Sokol Binaj

Emër Mbiemër
Sokol Binaj
Data e emërimit fillestar
2004-02-20
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Lartë (emëruar me dekretin nr. 12030, datë 19/03/2021 të Presidentit të Republikës).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
19.03.2021 e aktualisht -Gjyqtar në Gjykatën e Lartë.​
18.12.2019 - 19.03.2021 -Gjyqtar, Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
20.02.2004-18.12.2019 -Gjyqtar, Gjykata e Apelit Për Krimet të Rënda
2001-2004 ka ushtruar detyrën e Shefit të Kabinetit të Prokurorit të Përgjithshëm.
15.08.1985-16.11.1990 -Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
• Është ftuar si ekspert në disa trajnime të rëndësishme në të drejtën penale dhe procedurën penale, është trajnues, udhëheqës i temave të diplomës së studentëve të Shkollës së Magjistraturës, si edhe ka marrë pjesë në shumë aktivitete trajnimi kombëtare e ndërkombëtare në fushën e së drejtës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• Cikli 4 vjeçar, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës (27.06.1985)

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
-Çertifikata trajnimi të ndryshme
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 149 datë 20.05.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Sokol Binaj, gjyqtar në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda Tiranë.
- Njoftim i IKP -së për mosankimin e vendimit nr. 149, datë 20.5.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Binaj

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë mirë
2007-2009 Shumë mirë

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,