Thomaidha Roça

Emër Mbiemër
Thomaidha Roça
Data e emërimit fillestar
2020-10-29
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
11.10.2023 - aktualisht - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
29.10.2020 - 11.10.2023 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2020 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
20.07.2010 - Diplomë e integruar e nivelit të dytë, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,