Gazmend Frëngu

Emër Mbiemër
Gazmend Frëngu
Data e emërimit fillestar
2020-10-15
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
28.02.2023 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër.
15.10.2020 - 28.02.2023 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2020 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Vendim i KLP-së nr. 217, datë 15.10.2020 "Për emërimin si prokuror dhe caktimin në detyrë të z. Gazmend Frëngu".
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,