Enkeleda Hoxha

Emër Mbiemër
Enkeleda Hoxha
Data e emërimit fillestar
2020-10-15
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Drejtuese e përkohshme/ Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
19.09.2023 - aktualisht - Drejtuese e përkohshme në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës.
15.10.2020 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2020 - Diplomuar në Shkollën e Magistraturës.
28.07.2011 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Vendim i KLGJ-së nr. 216, datë 15.10.2020 "Për emërimin si prokuror dhe caktimin në detyrë të znj. Enkeleda Hoxha".

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Enkeleda Hoxha
Dokumenta te tjera
  1. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës i znj.Enkeleda Hoxha, në kuadër të ligjit nr. 138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
  2. Vendim i KLP-së nr. 166, datë 15.07.2020 "Për hedhjen e shortit për caktimin e relatorit për verifikimin e pasurisë dhe të figurës për kandidatët për magjistratë prokurorë të diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës në vitin akademik 2019-2020".
  3. Vendim i KLP-së nr. 165, datë 15.07.2020 “Për hedhjen e shortit për caktimin e relatorit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për kandidatët për magjistratë prokurorë, të diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës në vitin akademik 2019-2020”.
  4. Vendim i KLP-së nr. 210, datë 30.09.2020 “Për miratimin e relacionit mbi verifikimin e pasurisë, figurës dhe integritetit, si dhe kushteve të tjera ligjore të kandidatit të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës në vitin akademik 2019-2020, znj. Enkeleda Hoxha”.
  5. Vendim i KLGJ-së nr. 216, datë 15.10.2020 "Për emërimin si prokuror dhe caktimin në detyrë të znj. Enkeleda Hoxha".
  6. Vendim i KLP-së nr. 296, datë 19.09.2023 "Për caktim të përkohshëm".
  7. Njoftim për median i KLP-së mbi zhvillimin e mbledhjes plenare datë 14 dhjetor 2023.
  8. Vendim i KLP-së nr. 396, datë 14.12.2023 "Për caktim të përkohshëm".
  9. Kthim Përgjigje në email nga KLP datë 23.05.2024 "Për vendosjen në dispozicion të listës emërore të drejtuesve dhe zv.drejtuesve të prokurorive".
  10. Vendim i KLP-së nr. 79, datë 18.06.2024 "Për caktim të përkohshëm".
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,