Enkeleda Hoxha

Emër Mbiemër
Enkeleda Hoxha
Data e emërimit fillestar
2020-10-15
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
15.10.2020 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2020 - Diplomuar në Shkollën e Magistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Vendim i KLGJ-së nr. 216, datë 15.10.2020 "Për emërimin si prokuror dhe caktimin në detyrë të znj. Enkeleda Hoxha".

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,