Sokol Shehu

Emër Mbiemër
Sokol Shehu
Data e emërimit fillestar
2011-11-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Zv. Kryetar/ Gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.03.2023 - aktualisht - Zv. Kryetar i Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër.
23.01.2014 - aktualisht - Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër.
10.11.2011 - 23.01.2014 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2012 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
12.07.2007 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti "Luarasi", Tiranë.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrës pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 719, datë 09.11.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Shehu.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 719, datë 9.11.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Shehu.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,