Sandër Beci

Emër Mbiemër
Sandër Beci
Data e emërimit fillestar
2018-12-19
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Gjykates Kushtetuese
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
Në periudhën 1996 – 2018 ka punuar pedagog me kohë të plotë në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër. Në këtë fakultet ka ushtruar edhe funksionin e drejtorit të Departamentit Juridik; drejtorit të Departamentit të së Drejtës Civile dhe ka qenë anëtar i Komisionit të Etikës së këtij Universiteti.
Dhjetor 2018 – mars 2022 - Është zgjedhur anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga radhët e pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë, detyrë që e ka ushtruar për periudhën Gjatë ushtrimit të detyrës së anëtarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë është zgjedhur edhe kryetar i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, kryetar i Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit si dhe ka kryesuar komisione të përkohshme të përzgjedhjes së prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme.
Mars të vitit 2022 është emëruar anëtar i Gjykatës Kushtetuese.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Në vitin 1996 - diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër.
Në vitin 2002 ka përfunduar shkollën e studimeve të thelluara pasuniversitare në fushën “Studime Europiane” në Universitetin e Tiranës.
Në vitin 2012 ka marrë gradën shkencore “Doktor i shkencave juridike” në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
• Referat "Garantimi konstitucional i lirive ekonomike ne Kushtetuen e RSH-se", Mars 2009.
• Referat "Efektet e reformave ligjore ne fushen e aktiviteteve tregtare ne Shqiperi", Dhjetor 2009.
• Botim "Legjislacioni tregtar nen drien e standarteve europiane dhe ne perqasje me kerkesat e MSA-se mes BE-se dhe Shqiperise", 2009.
• Referat "E drejta shqiptare e konkurrences ne optiken e te drejtes europiane", Shtator 2010.
• Referat "Parimi i barazise ligjore ne jurusprudencen kushtetuese shqiptare", Shkurt 2011.
• Botim "Environmental Protection In The Framework Of International Law: Development And Perspectives - Sander Beci, PhD candidate, European Scientific Journal. ", Gusht 2011.
• Botim "Abuzimi me poziten dominuese ne te drejten e konkurences ne BE ", 2011.
• Referat "Aspekte te se drejtes Evropiane te Mjedisit", Maj 2012.
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,