Asim Vokshi

Emër Mbiemër
Asim Vokshi
Data e emërimit fillestar
2001-10-02
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar i Gjykatës së Lartë
(emëruar me Dekretin e Presidentit nr.13188 datë 29.07.2021 "Për emërimin e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë").
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
29.07.2021 - aktualisht -Gjyqtar i Gjykatës së Lartë
prej vitit 2020 angazhuar si pedagog i jashtëm pranë Shkollës së Magjistraturës.
• Gjithashtu është angazhuar në vazhdimësi si ekspert i Shkollës së Magjistraturës për trajnimet vazhduese mbi Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe të drejtën e brendshme, në fushën e procedurës civile, të drejtës administrative, etj.
08.11.2016 - 29.07.2021- Gjykata e Apelit Tiranë.
09.09.2020-09.09.2023 -Anëtar i Kolegjit Zgjedhor.
06.11.2006-08.11.2016-Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
2006 - 2015 pedagog i jashtëm pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
03.10.2005-06.11.2006 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Stazh Profesional).

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
10.07.2003 - Cikli 4 vjeçar Universiteti i Tiranës.
2006 - Shkolla e Magjistraturës.
• Pas Universitar- Universiteti i San Diegos.
në vitin 2008 është certifikuar nga Këshilli i Europës si trajner kombëtar për Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut.
04.03.2016 Doktoraturë, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Në sferën akademike ka dhënë gjithashtu një kontribut të vyer si autor dhe bashkautor i disa botimeve, cikël leksionesh dhe artikujve shkencore në fushën e procedurës civile, të drejtës civile dhe të drejtave të njeriut, nga të cilët veçojmë bashkëautorësinë në librat Procedurë Civile” (Pjesa I-Botimi II, 2018) dhe “Procedurë Civile” (Pjesa II-Botimi II, 2018) , si dhe ciklin e leksioneve për studentët e fakultetit të drejtësisë “E Drejta e Detyrimeve I” dhe “E Drejta e Detyrimeve II” (2008).
Z. Vokshi është pjesëmarrës në shumë konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, në të cilat ka referuar për tematika të ndryshme ligjore.

Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK -Së Nr: 242 datë 28.02.2020 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Asim Vokshi, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 242, datë 28.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Asim Vokshi

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007-2009 Shumë Mirë

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,