Alma Kolgjoka

Emër Mbiemër
Alma Kolgjoka
Data e emërimit fillestar
2007-10-05
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
19.10.2023 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.
20.12.2013 - 19.10.2023 - Kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë.
09.09.2020 - 09.09.2023 - Anëtare e Kolegjit Zgjedhor.
25.03.2009 - 20.12.2013 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë.
05.10.2007-25.03.2009- Stazh Profesional/ Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2008 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
04.07.2001 - Cikli 4 vjeçar Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 86, datë 17.12.2018, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Kolgjoka, gjyqtare dhe kryetare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë.
- Ankim i Komisionerit Publik, kundër vendimit nr. 86, datë 17.12.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Kolgjoka.
- Vendim Nr. 8/2020 i KPA-së datë 25.06.2020 (Juridiksion rivlerësimi) për shqyrtimin e vendimit nr. 86, datë 17.12.2018, të KPK-së për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Kolgjoka, gjyqtare dhe kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë Mirë"
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Alma Kolgjoka
Dokumenta te tjera
  1. Vendim Nr. 8/2020 i KPA-së datë 25.06.2020 (Juridiksion rivlerësimi) për shqyrtimin e vendimit nr. 86, datë 17.12.2018, të KPK-së për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Kolgjoka, gjyqtare dhe kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë
  2. Vendim i KLGJ-së nr. 649, datë 29.12.2020 “Për kualifikimin e kandidates znj. {...} dhe vijimin e procedurave të emërimit në Gjykatën e Apelit Tiranë, për dy pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me vendimet nr. 181, nr. 183 dhe për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 185, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
  3. Skeda e Pasurisë e znj. Alma Kolgjoka, publikuar nga Reporter. al.
  4. Vendim i KPK-së nr. 86, datë 17.12.2018, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Kolgjoka, gjyqtare dhe kryetare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë.
  5. Ankim i Komisionerit Publik, kundër vendimit nr. 86, datë 17.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Kolgjoka.
  6. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike", znj. Alma, gjyqtare.
  7. Njoftim i KPA- Postuar në : 19/06/2020 : Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 19.06.2020, ora 12:30, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 10/2019, datë 29.02.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 86, datë 17.12.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Alma Kolgjoka.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,