Emona Muçi

Emër Mbiemër
Emona Muçi
Data e emërimit fillestar
2012-10-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Kryetare/ Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.11.2016 - aktualisht - Kryetare e Komanduar e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.
27.05.2016 - aktualisht - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.
09.09.2020 - 09.09.2023 - Anëtare e Kolegjit Zgjedhor.
11.04.2014 - 27.05.2016 - Ndihmës Ligjore në Gjykatën e Lartë.
23.01.2014 - 11.04.2014 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër.
10.10.2012 - 23.01.2014 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2013 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
30.06.2004 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.85, datë 13.12.2018, për subjektin e rivlerësimit znj. Emona Muçi, kryetare/ gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 85, datë 13.12.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Emona Muçi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- Vlerësuar "Shkëlqyeshëm", referuar vendimit të KLGJ-së nr. 358, datë 14.09.2021.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Emona Muçi
Dokumenta te tjera
  1. Njoftim për shtyp i Këshillit të Lartë Gjyqësor datë 23.12.2021.
  2. Njoftim për shtyp i Këshillit të Lartë Gjyqësor datë 02.12.2021.
  3. Vendim i KLGJ-së nr.562, datë 02.12.2021 “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 180, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
  4. Skeda e pasurisë e znj. Emona Muçi, publikuar nga Reporter.al.
  5. Vendim i KLGJ-së nr. 358, datë 14.09.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {…}, për vitin 2019”.
  6. Vendim i KLGJ-së nr. 650, datë 29.12.2020 “Për kualifikimin e kandidates znj. {...} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me vendimet nr. 180 dhe nr. 183, datë 28.05.2020 dhe pranë Gjykatës së Apelit Durrës, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 173, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
  7. Vendim i KLGJ-së nr. 1, datë 09.10.2023 "Për shpalljen e kandidatëve fitues për anëtarë gjyqtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
  8. Vendim i KPK-së Nr: 85, datë 13.12.2018, për subjektin e rivlerësimit znj. Emona Muçi, kryetare/ gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.
  9. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 85, datë 13.12.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Emona Muçi.
  10. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike", znj. Emona Muçi, gjyqtare.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,