Enton Dhimitri

Emër Mbiemër
Enton Dhimitri
Data e emërimit fillestar
2005-10-03
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë, emëruar me dekretin nr. 13698, datë 14.06.2022 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
14.06.2022 - aktualisht - Anëtar i Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë.
13.03.2014 - 14.06.2022 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
2018 dhe 2022 - Anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.
03.10.2005-13.03.2014 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
17.09.2004-03.10.2005 - Stazh Profesional pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin.


- Prej vitit 2019 ka ushtruar gjithashtu detyrën si Zv.Kryetar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, si dhe Gjyqtar për Median në Juridiksionin e Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
- Ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme të organizuara nga Shkolla e Magjistraturës, në kuadrin e programit të trajnimit vazhdues, si dhe nga organizata të tjera brenda dhe jashtë vendit.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
02.07.2001 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2005 - Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 79, datë 22.11.2018 - Subjekti i rivlerësimit z. Enton Dhimitri, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër.
- Mosankim i vendimit nr. 79, datë 22.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Enton Dhimitri.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Enton Dhimitri
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KLGJ-së nr.208, datë 09.06.2022 “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatit z. {…}”.
 2. Dekret nr. 13698, datë 14.06.2022 "Për emërimin e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë".
 3. Anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi - 2018
 4. Rezultati i shortit të hedhur për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (2022) - zhvilluar në datë 3 dhjetor 2021.
 5. Përbërja e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi 2022.
 6. Vendim i KLGJ-së nr. 351, datë 24.09.2020 “Për verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {…} të tre kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me vendimet nr.241, nr. 242 dhe nr. 244, datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”.
 7. Vendim i KLGJ-së nr. 246, datë 09.07.2020 “Për verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {...} të tre kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatën e lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 86, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”.
 8. Vendim i KLGJ-së nr. 213, datë 26.05.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit Enton Dhimitri, për vitin 2019”.
 9. Vendim i KLGJ-së nr. 212, datë 26.05.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit Enton Dhimitri, me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013- 2016”.
 10. Vendim i KLGJ-së nr. 373, datë 28.09.2020 “Për kualifikimin e kandidatit z. {…} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me vendimet nr. 86 dhe nr. 87, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 11. Vendim i KLGJ-së nr. 350, datë 24.09.2020 “Për verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {…} të tre kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 87, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”.
 12. Vendim i KPK-së Nr: 79 datë 22.11.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Enton Dhimitri, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër.
 13. Njoftim i IKP-se për mosankimin e vendimit nr. 79, datë 22.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Enton Dhimitri
 14. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës i z. Enton Dhimitri, në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu, këtu,