Enton Dhimitri

Emër Mbiemër
Enton Dhimitri
Data e emërimit fillestar
2005-10-03
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
- Anëtar i Gjykatës së Lartë.
- Anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi gjatë vitit 2022.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
14.06.2022 e aktualisht - Anëtar i Gjykatës së Lartë
13.03.2014 - 14.06.2022 -Gjyqtar, Gjykata e Apelit Gjirokastër.
03.10.2005-13.03.2014 -Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
17.09.2004-03.10.2005- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin (Stazh Profesional).

________________________
Prej vitit 2019 ka ushtruar gjithashtu detyrën si Zv.Kryetar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, si dhe Gjyqtar për Median në Juridiksionin e Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
Z. Dhimitri ka qenë anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2018 si edhe aktualisht gjatë vitit 2022.
Ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme të organizuara nga Shkolla e Magjistraturës, në kuadrin e programit të trajnimit vazhdues, si dhe nga organizata të tjera brenda dhe jashtë vendit.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
02.07.2001 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2005 Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 79 datë 22.11.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Enton Dhimitri, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër.
- Njoftim i IKP-se për mosankimin e vendimit nr. 79, datë 22.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Enton Dhimitri

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë Mirë
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu, këtu,