Eriol Roshi

Emër Mbiemër
Eriol Roshi
Data e emërimit fillestar
2006-11-06
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Apelit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
10.05.2022 - aktualisht - Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Apelit.
04.11.2013 - 10.05.2022 - Gjyqtar/kryetar pranё Gjykatёs Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
06.11.2006-04.11.2013 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.
19.03.2005-06.11.2006 - Stazh Profesional pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
30.06.2003 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2006 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 104, datë 07.02.2019, për subjektin e rivlerësimit z. Eriol Roshi.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 104, datë 7.2.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Eriol Roshi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2010-2012 - Vlerësuar "Shumë Mirë"
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë Mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

CV
Shkarko CV Eriol Roshi
Dokumenta te tjera
  1. Skeda e Pasurisë e z. Eriol Roshi, publikuar nga Reporter.al.
  2. Vendim i KLGJ-së nr. 561, datë 13.11.2020 “Për kualifikimin e kandidatit z. {…} dhe vijimin e procedurave të emërimit në Gjykatën Administrative të Apelit për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 187, datë 28.05.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”.
  3. Vendim i KLGJ-së nr. 168, datë 05.05.2022 “Për ngritjen në detyrën e Gjyqtarit të Gjykatës Administrative të Apelit të z. {…}”.
  4. Vendim i KLGJ-së nr. 360, datë 14.09.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit Eriol Roshi, për vitin 2019”.
  5. Dekret nr. 8261, datë 16.7.2013 “Për emërim gjyqtari”.
  6. Vendim i KPK-së nr. 104, datë 07.02.2019, për subjektin e rivlerësimit z. Eriol Roshi.
  7. Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 104, datë 7.2.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Eriol Roshi.
  8. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës z. Eriol Roshi, datë 29.04.2016 në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
  9. Rezultatet e Shortit për Zgjedhjen e Anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (të Përkohshëm) – 7 dhjetor 2018.
  10. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës prill – qershor 2020
  11. Lista me emra të gjyqtareve të Gjykatës së Lartë , të Gjykatave të apelit dhe gjyqtareve të gjykatave administrative, të cilët plotësojnë kushtet e parashikuara në ligj për t'u përfshire në shortin për anëtare të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. - Dërguar Presidentit nga KLGJ , datë 15.11.2019.
  12. Rezultatet e shortit për zgjedhjen e anëtarëve të KED (të përkohshëm) - 07.12.2018
  13. Vendim i Kryetarit të K.E.D Nr. 7 datë 09.09.2019 - Për rrëzimin e kërkesës për përjashtim e anëtarit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Z. Eriol Roshi ,nga pjesëmarrja ne procedurën e verifikimit te kandidaturave te Kandidates Zhaklina Peto ne vendet vakante për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, te shpallura nga Presidenti i Republikës ne datën 07.02.2018.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,