Sokol Çomo

Emër Mbiemër
Sokol Çomo
Data e emërimit fillestar
2013-10-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Kryetar/Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- Zgjedhur Kryetar i KPA sipas vendimit vendimit të Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 60, datë 30.06.2023. Vendimi hyn në fuqi më datë 27.07.2023.
- Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
- Zëvendësministër pranë Ministrisë së Drejtësisë
- Gjyqtar, zëvendëskryetar dhe kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
- Për një periudhë, ai ka ushtruar edhe veprimtarinë e avokatit
- Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë
- Pedagog i jashtëm pranë Shkollës së Magjistraturës për lëndën “E drejta e Procedurës Civile”
Shënim: CV është marrë nga faqja zyrtare e KPA
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1994- Ka përfunduar studimet e larta universitare në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,