Esmeralda Xhili (Çeka)

Emër Mbiemër
Esmeralda Xhili (Çeka)
Data e emërimit fillestar
2009-03-25
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Kryetare/ Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje.
Transferuar përkohësisht me pëlqim Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
13.03.2023 - aktualisht - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. (Përcaktuar në këtë pozicion deri më 13.03.2024).
25.03.2009 - 13.03.2023 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje.
23.07.2014 - 13.03.2023 - Kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë.
09.09.2020 - 09.09.2023 - Anëtare e Kolegjit Zgjedhor.
05.10.2007-25.03.2009 - Stazh Profesional/ Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2008 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
09.07.2002 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së 141, datë 18.04.2019, për subjektin e rivlerësimit Esmeralda Xhili (Çeka).
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 141, datë 18.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Esmeralda Xhili (Çeka).

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë Mirë"
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Esmeralda Xhili (Çeka)
Dokumenta te tjera
 1. Njoftim për shtyp i Këshillit të Lartë Gjyqësor datë 06.03.2023
 2. Skeda e Pasurisë e znj. Esmeralda Xhili (Çeka), publikuar nga Reporter.al.
 3. Vendim i KLGJ-së nr.97, datë 06.03.2023 “Për transferimin e përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë të gjyqtares znj. {…}”.
 4. Njoftim për shtyp i Këshillit të Lartë Gjyqësor.
 5. Vendim i KLGJ-së nr.177, datë 25.04.2023 “Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {…} të tre kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 504 datë 21.11.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”.
 6. Vendim i KLGJ-së nr.563, datë 02.12.2021 “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 182, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 7. Vendim i KLGJ-së nr.562, datë 02.12.2021 “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 180, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 8. Njoftim për shtyp i KLGJ-së datë 02.12.2021
 9. Vendim i KLGJ-së nr. 297, datë 13.07.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {…}, me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”.
 10. Vendim i KLGJ-së nr. 298, datë 13.07.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {…}, për vitin 2019”.
 11. Njoftim për shtyp i KLGJ-së datë 29.12.2020
 12. Vendim i KLGJ-së nr. 279, datë 25.05.2023 “Për kualifikimin e kandidates znj. {…} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 504 datë 21.11.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 13. Vendim i KLGJ-së nr. 203, datë 26.04.2023 “Për kualifikimin e kandidates {…} dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me vendimet nr. 13 dhe nr. 17 datë 18.01.2023, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 14. Vendim i KPK-së nr. 141, datë 18.04.2019, për subjektin e rivlerësimit znj. Esmeralda Xhili (Çeka), gjyqtare/kryetare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje.
 15. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 141, datë 18.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Esmeralda Xhili (Çeka).
 16. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike", znj. Esmeralda Xhili (Çeka).
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,