Luan Daci

Emër Mbiemër
Luan Daci
Data e emërimit fillestar
2017-06-17
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish- Gjyqtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (i shkarkuar me Vendim te KPA-se Nr. 1/2021 (JD), datë 09.12.2021 ).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
Shtator 1993 - Mars 1994- Ndihmësgjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
Mars 1994 - Dhjetor 1997- Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
2000-2017- Avokat në të gjitha shkallët e gjykimit dhe procedimeve
Shënim: CV është marrë nga faqja zyrtare e KPA
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1994- Diplomuar “Jurist” në Fakultetin e Drejtësisë, pranë Universitetit të Tiranës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,