Manjola Xhaxho

Emër Mbiemër
Manjola Xhaxho
Data e emërimit fillestar
2002-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Aktualisht anëtare e Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, miratuar me Vendimin nr. 293, datë 09.09.2020 të KLGJ-së.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
09.09.2020-aktualisht (deri më 09.09.2023) - Anëtare e Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor.
01.01.2017 e në vazhdim - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
16/12/2013-01.01.2017 - Ndihmëse ligjore në Gjykatën e Lartë.
21.10.2003-16.12.2013 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
21.10.2002-21.10.2003 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë (Stazh profesional).

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2018 - Master of Laws, International and Europian Law.
2007 - Master of International Human Rights Law Program.
2003 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
06.07.2000 - Cikli 4-vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 19, datë 14.05.2018, për subjektin e rivlerësimit znj. Manjola Xhaxho, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 19, datë 14.5.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Manjola Xhaxho.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

CV
Shkarko CV Manjola Xhaxho
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KLGJ-së Nr. 293, datë 09.09.2020 "Për miratimin e zgjedhjes së tetë anëtarëve të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor".
 2. Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor datë 08 Shtator 2020 "Për miratimin e listës përfundimtare të gjyqtarëve që do jenë pjesë e shortit për përzgjedhjen e anëtarëve të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor"
 3. Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor datë 08-09 Shtator 2020 "Për hedhjen e shortit për përzgjedhjen e Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor dhe miratimin me Vendimin nr. 293 datë 09.09.2020, 8 (tetë) gjyqtarët e përzgjedhur me shortin publik të datës 08.09.2020".
 4. Njoftim për shtyp i KLGJ-së datë 15.02.2022.
 5. Vendim i KLGJ-së nr. 61, datë 15.02.2022 “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 83, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 6. Vendim i KLGJ-së nr. 264, datë 28.06.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {…}, me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016 gjatë ushtrimit të detyrës së Ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë”.
 7. Vendim i KLGJ-së nr. 265, datë 28.06.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares Manjola Xhaxho, për vitin 2019”.
 8. Vendim i KLGJ-së nr. 160, datë 14.04.2021 “Për lehtësim të ngarkesës së gjyqtares së Kolegjit Zgjedhor gjyqësor, znj.{…}”.
 9. Skeda e Pasurisë e znj. Manjola Xhaxho, publikuar nga Reporter.al.
 10. Vendim i KPK-së Nr: 19 , datë 14.05.2018, për subjektin e rivlerësimit znj. Manjola Xhaxho, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
 11. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 19, datë 14.5.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Manjola Xhaxho.
 12. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike" znj. Manjola Xhaxho, gjyqtare.
 13. Vendim i KLGJ-së Nr. 151, datë 06.05.2020 "Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për Kandidatët nga Radhët e Gjyqtarëve, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimin Nr.82, datë 26.02.2020 dhe Vendimin Nr.85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
 14. Vendim nr.602 i KLGJ-së datë 04.12.2020
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,