Fahrije Gjana (Vata)

Emër Mbiemër
Fahrije Gjana (Vata)
Data e emërimit fillestar
2003-05-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-Drejtuese/ Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.07.2024 - Përfunduar procesi pa vendim përfundimtar në KPA.
28.01.2022 - 01.07.2024 - Drejtuese/Prokurore e pezulluar ex lege nga detyra, për shkak të shkarkimit nga KPK. Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit KPK nga subjekti i rivlerësimit.
01.05.2003 - 28.01.2022 - Prokurore në Pokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës. Gjatë kësaj periudhe ka ushtruar edhe funksionin e drejtueses së Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
30.09.1997 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) Nr. 504, datë 28.1.2022, për shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit znj. Fahrije Gjana Vata drejtuese e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës.
- Njoftim i IKP-së i Komisionerit Publik (IKP) për mosankimin e vendimit Nr. 504, datë 28.1.2022, të KPK-së.
- Njoftim vendimi i KPA-së datë 01.07.2024 që ka vendosur: Përfundimin e procesit të rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit Fahrije Gjana (Vata) pa një vendim përfundimtar për çështjen, për shkak se objekti dhe qëllimi i këtij procesi është bërë i pamundur, pasi me vendimin nr. 40/2024 KLP ka vendosur deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për shkak të moshës së pensionit të pleqërisë.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2014 - 31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2013 - 31.12.2013 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2012 - 31.12.2012 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Fahrije Gjana (Vata)
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) Nr. 504, datë 28.1.2022, për shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit znj. Fahrije Gjana Vata drejtuese e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës.
  2. Njoftim i IKP-së i Komisionerit Publik (IKP) për mosankimin e vendimit Nr. 504, datë 28.1.2022, të KPK-së.
  3. Njoftim i KPA-së datë 04.04.2022 për rregjistrimin e çështjes Nr. 17/2022, datë 28.03.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Fahrije Gjana (Vata) kundër vendimit Nr. 504, datë 28.01.2022 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
  4. Skeda e pasurisë e z. Fahrije Gjana Vata, publikuar nga Reporter.al.
  5. Vendim i KLP-së Nr. 40, datë 28.03.2024 "Për mbarimin e statusit të magjistratit".
  6. Vendim i KLP-së Nr. 29, datë 24.02.2022 “Për ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës për prokuroren Fahrije Vata, kandidate për pozicionin e drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës”.
  7. Vendim i KLP-së Nr. 342, datë 25.10.2021 "Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores znj. Fahrije Gjana".
  8. Njoftim vendimi i KPA-së datë 01.07.2024 që ka vendosur: Përfundimin e procesit të rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit Fahrije Gjana (Vata) pa një vendim përfundimtar për çështjen, për shkak se objekti dhe qëllimi i këtij procesi është bërë i pamundur.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,