Margarita Buhali

Emër Mbiemër
Margarita Buhali
Data e emërimit fillestar
2002-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtare e Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë, emëruar me dekretin nr. 13697, datë 14.06.2022 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
14.06.2022 - aktualisht - Anëtare e Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë.
2021 - Pedagoge e jashtme në Shkollën e Magjistraturës në lëndën "E Drejta e Detyrimeve".
01.01.2019 - 31.12.2019 - Anëtare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.
21.10.2013 - 14.06.2022 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Vlorë.
2010 - 2012 - Pedagoge e jashtme në Universitetin Jopublik “Albanian University” në lëndën "E Drejtë e Detyrimeve" dhe "E Drejtë Civile".
21.10.2002-21.10.2013 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.
01.10.2001-21.10.2002 - Stazh Profesional pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.

- Prej janarit 1999, Znj. Buhali ka marrë pjesë në shumë trajnime të organizuara nga Shkolla e Magjistraturës, si edhe në disa aktivitete kombëtare e ndërkombëtare në fushën e së drejtës, duke qenë edhe eksperte trajnimi në shumë prej tyre.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
10.07.1999 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2002 - Shkolla e Magjistraturës.

Punime Shkencore
- Është autore e artikullit “Njoftimi i akteve të shtetit të huaj dhe për në shtetin e huaj. Zbatimi i ligjit të huaj. Efektet e gjykimeve të çështjeve nga gjykatat e huaja në gjykimin e filluar në Shqipëri”, botuar në Revistën e Shkollës së Magjistraturës “Jeta Jurike”, Dhjetor 2011.

Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 164, datë 19.06.2019, Subjekti i rivlerësimit znj. Margarita Buhali, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Vlorë.
- Mosankim i vendimit nr. 164, datë 19.6.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Margarita Buhali.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Margarita Buhali
Dokumenta te tjera
 1. Dekret nr. 13697, datë 14.06.2022 "Për emërimin e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë".
 2. Vendim i KLGJ-së nr. 207, datë 09.06.2022 “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidates znj. {…}”.
 3. Vendim i KPK-së nr. 164, datë 19.06.2019 për subjektin e rivlerësimit znj. Margarita Buhali, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Vlorë.
 4. Mosankim i vendimit nr. 164, datë 19.6.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Margarita Buhali.
 5. Dekret nr. 8359, datë 21.10.2013 “Për Emërim Gjyqtari”.
 6. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës të znj. Margarita Buhali në kuadër të zbatimit të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
 7. Vendim i KLGJ-së Nr. 173, datë 11.09.2019 "Për Përjashtimin e Gjyqtarëve Margarita Buhali dhe Fatri Islamaj nga Procedurat e Ndarjes së Çështjeve me Short".
 8. Vendim i KLGJ-së nr. 132, datë 06.04.2020 "Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.
 9. Vendim i KLGJ-së nr. 151, datë 06.05.2020 "Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për kandidatët nga radhët e gjyqtarëve, për pozicionet e lira të shpallura me vendimin nr.82, datë 26.02.2020 dhe vendimin nr.85, datë 26.02.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
 10. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës, prill – qershor 2020.
 11. Vendim i KLGJ-së nr. 219, datë 23.06.2020 "Për caktimin e gjyqtarit për gjykimin e çështjes gjyqësore të veçantë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 12. Rezultatet e shortit për zgjedhjen e anëtarëve të KED (të përkohshëm), datë 07.12.2018.
 13. Vendim nr. 5, datë 09.09.2019 i Kryetarit të KED-së "Për rrëzimin e kërkesës për përjashtimin e anëtares së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, znj. Margarita Buhali, nga pjesëmarrja në procedurën e verifikimit të kandidaturave të Kandidates Zhaklina Peto, në vendet vakante për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, të shpallura nga Presidenti i Republikës në datën 07.02.2018".
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,